שיעור 6 – עבד עברי נקנה בשטר

עבד עברי נקנה בשטר א. עבד עברי נקנה בשטר קידושין טז. "ובשטר מנלן… ש"מ תרתי". ירושלמי קידושין פ"א ה"ב, מהדורת הישיבה שו' 1-17, שו' 28-33. שאלות לעיון: האם יש במדרשי ההלכה עיסוק בשאלת המקור לקניין שטר בעבד עברי ובאמה עבריה? מה פשר המחלוקת מי כותב שטר אמה העבריה? מהי עמדת הירושלמי בנדון? שימו לב למקורות […]

שיעור 1 – פתיחה ללימוד סוגיות על עבדים

פתיחה לסוגיות עבדים א. פתיחה אנא עיינו במכתב ששלחתי לתלמידי הישיבה בכדי להתרשם מיעדים שאנחנו מציבים לעצמנו בלימוד יחידה זו במסכת. כפי שהדגשתי שם, עיקר העיון יהיה במקורותינו, אך עם זאת נקדיש גם תשומת לב להבנת התופעה מהיבטים רחבים. ב. הפרשיות בתורה עיינו בפרשיות השונות בתורה של עבדים עם מדרשי הלכה ופרשני התורה (אני מצרף […]

מכתב פתיחה ללימוד סוגיות עבדים

לתלמיד הישיבה היקרים, אנחנו מתחילים היום בלימוד סוגיות של עבדים. אני מבקש לשתף אתכם בתכניות הלימוד ובציפיות של צוות הר"מים מלימוד סוגיות אלו. היססנו האם ללמוד סוגיות אלו, שכן הן נראות במבט ראשון כרחוקות מעולמנו המודרני הנאור אשר ביער את נגע העבדות מקרבו. ברם, דומה שדווקא המודעות לתהליכי הגלובליזציה ולניצול של עובדים מהעולם השלישי על […]

שיעור 22 – ולד שפחה ונכרית

ולד שפחה ונכרית א. הסוגייה קידושין סח. למטה, "שפחה כנענית מנלן… יוסי הגלילי (סט.). עיינו בנוסח הסוגייה בכ"י וטיקן 111 ובדפוס ספרדי לקידושין. ירושלמי קידושין פ"ג הי"ב, ס"ד ע"ד, מה' אקדמיה עמ' 1177, "ואי-זה זה… בקלטה", ובסוגייה המקבילה ביבמות פ"ב ה"ה (אקדמיה עמ' 839). ב. הערות על הסוגייה "עם הדומה לחמור": עיין במקורות המצורפים. עמדו […]

שיעור 21 – יוחסין באומות ותפיסת קידושין בעריות

יוחסין באומות ותפיסת קידושין בעריות א. יוחסין בעריות קידושין סז: "גופא כי אתא רבין… אבתרה דידה". ראו כיצד ולאיזה עניין נקבע ייחוס באומות. שימו לב לדמיון בין דברי ר' יוחנן ובין המודל האמור במשנה ביחס לישראל. עיינו במקבילה בספרא בהר פרשה ו' ה"ד. האם היא מתפרשת בספרא באותו אופן כפי שנתפרש בסוגיית הבבלי? עיינו בתוספתא […]

שיעור 20 – המשך נאמנות עד אחד

המשך העיון בנאמנות עד אחד א. חזרה חזרו היטב על מה שנלמד בשיעור ביום שני, על היסודות של עד אחד בתורה ובספרות התנאים. שננו היטב את שתי תפיסות היסוד של התוס' והרמב"ן בפרשנות דברי אביי. ב. עד אחד בזנות קידושין סו. "איבעיא להו… פחות משנים". עיינו בראשונים  וראו כיצד מתבארת מחלוקתם: תד"ה אמר אביי ותד"ה […]

שיעור 19 – עד אחד אומר והלה שותק

עד אחד אומר והלה שותק א. פתיחה אנחנו עומדים בפתחה של סוגייה מורכבת וארוכה הנמשכת מסה: עד סו: עד המשנה. מומלץ בשלב ראשון לעיין ברפרוף בסוגייה ולהתרשם מהמבנה שלה ומהנושאים שלה. כדי ללמדה ביסודיות נחלק את הסוגייה למספר יחידות, תוך מודעות לקשרים עם היחידות האחרות. ב. עד אחד עיינו בפסוקים בתורה הדנים בעדות – במדבר […]

שיעור 18 – עדות לקיום הדבר בקידושין

עדות לקיום הדבר בקידושין א. הסוגייה קידושין סה. "אמר רב יהודה המקדש בעד אחד… לא איברו סהדי אלא לשקרי" (סה:). עמדו על זמנם של האמוראים בסוגייה, על היחידות השונות בסוגייה ועל המבנה שלה. לאור הנ"ל שרטט את התפתחות הדיון האמוראי בעניין זה. המקור לדרישה לעדים נדון רק בשלהי תקופת האמוראים. האם מקור זה עמד אף […]

שיעור 17 – האומר לאשה קדשתיך

האומר לאשה קדשתיך א. המשנה קדושין סה. המשנה תוספתא קידושין פ"ד הל' י"ג-י"ד (מה' ליברמן עמ' 292). ראו את נוסח כ"י ערפורט לשו' 43. (דיון על הנוסח בתוספתא כפשוטה עמ' 962). שימו לב למעבר מהמשניות הקודמות העוסקות באב המקדש את בתו למשנתנו בה האשה מתקדשת בעצמה. ראו את סוגית הגמרא, עד "תנא נמי הא". עמדו […]

שיעור 16 – מי שיש לו שתי כתי בנות

מי שיש לו שתי כתי בנות א. המקדש את בתו סתם קידושין סד: המשנה. עיין בחלוקת המשניות בכ"י קויפמן. האם לשאלת מקום שיוך המשפט "המקדש את בתו… בכלל" יש השלכה לפרשנות משפט זה? עיין בסוגיית הבבלי סד: "הא קטנות… רמיא עליה". כיצד מתפרשת המשנה בסוגייה זו? מהו החידוש שבה? עיין לעיל נא. בסוגייה הרחבה של […]