'וחותם בגאולה'

וחותם בגאולה – דרשת שבת הגדול תשפ"ד א.    לפיכך אנחנו חייבים להודות לְפִיכָךְ אֲנַחְנוּ חַיָבִים לְהודות, לְהַלֵל, לְשַׁבֵּחַ, לְפָאֵר, לְרומֵם, לְהַדֵּר, לְבָרֵךְ, לְעַלֵּה וּלְקַלֵּס לְמִי שֶׁעָשָׂה לַאֲבותֵינוּ וְלָנוּ אֶת כָּל הַנִסִּים הָאֵלוּ: הוצִיאָנוּ מֵעַבְדוּת לְחֵרוּת מִיָּגון לְשִׂמְחָה, וּמֵאֵבֶל לְיום טוב, וּמֵאֲפֵלָה לְאור גָּדול, וּמִשִּׁעְבּוּד לִגְאֻלָּה. וְנאמַר לְפָנָיו שִׁירָה חֲדָשָׁה: הַלְלוּיָהּ. אנחנו מקדימים לאמירת החלק הראשון […]

שיעור 20 – ראיה אחרונה

ראיה אחרונה א. מח' רשב"ג וחכמים לא. המשנה, ובגמרא שעליה עד "וסותר" (לא:). שלושים יום: חשוב על הסבר לשיטת חכמים. מדוע יש טעם להגביל את זמן הבאת ראיה? עיין בתוספתא סנהדרין פ"ו ה"ד (צוקרמנדל עמ' 424). מה הקשר בין בעל דין החוזר ומביא ראיות ובין עדים החוזרים בהם מעדותם? ראיה אחרונה: עמוד על הסבר המח'. […]

שיעור 19 – הכחשה בבדיקות

הכחשה בבדיקות א. רקע כללי סנהדרין מ. המשנה, עד "עדותן בטילה". מהו יסוד ההבדל בין חקירות לבדיקות? אם בבדיקות באיני יודע העדות מתקיימת, מדוע כל המרבה בבדיקות הרי זה משובח? רמב"ם: הלכות עדות פ"א הל' ד'-ו'. פירוש המשנה סנהדרין פ"ה משניות א'-ב'. ב. הכחשה בבדיקות סנהדרין ל: "אמר רב יהודה… וצירף עדותן". לאור הבנתך את […]

שיעור 18 – עדות מיוחדת

עדות מיוחדת א. מיכתב היכי כתבי ל. "מיכתב היכי… פלוני". עמוד על הדעות השונות בביאור דרך כתיבת פסק הדין ועל השיקולים העומדים בבסיסם. ג: "תנו רבנן דיני ממונות… חמשה". אילו תפיסות שונות ביחס לזיקה בין דעת המיעוט ובין הכרעת הדין על פי הרוב עולה בסוגיות אלו? ב. עדות מיוחדת ל. "גמרו את הדבר… כר' יהושע […]

שיעור 17 – השלמת רשימת פסולי עדות – עיון ברמב"ם הלכות עדות פ"ט

השלמת רשימת פסולי עדות – עיון ברמב"ם הלכות עדות פ"ט א. רשימת פסולי עדות עבור על הלכות עדות פ"ט. במהלך לימוד הפרק שים לב לנקודות הבאות: מקורותיו של הרמב"ם – מהיכן ליקט רשימה זו? היכן מופיעים הלכות אלו בספרות חז"ל? לאור זה עמוד על משמעות המהפכה של סידור הלכות במשנה תורה. האם יש מכנה משותף […]

שיעור 16 – בעניין עדותו של מי שאינו שומר תורה ומצוות בימינו

בעניין עדותו של מי שאינו שומר תורה ומצוות בימינו א. פתיחה במהלך לימודנו עסקנו בשבועות האחרונים בלימוד משנת אלו הן הפסולין. בשיעור נעסוק בשאלה האם ניתן לקבל בימינו עדות של מי שאינו שומר תורה ומצוות. עיקר העיון יהיה בכתביהם של הרבנים הראשיים עם קום המדינה, הרב הרצוג והרב עוזיאל זצ"ל. ב. הדיון עם קום המדינה […]

שיעור 15 – ואלו הן הקרובים

ואלו הן הקרובים א. המשנה כז: המשנה. עמוד על מבנה הרכב רשימת הפסולים במשנת ר"ע (עיין היטב ברש"י). משנה ראשונה: היכן מסתיימים דברי משנה ראשונה? עיין ברש"י ד"ה וכל הראוי וברמב"ם בפירוש המשנה, מה' הרב קאפח עמ' קיא. עמוד על מבנה הרכב הרשימה. משנת ר"ע ומשנה ראשונה – מה פירוש המונחים ומה זיקתם לעריכת המשנה? […]

שיעור 14 – נאמנות פסולי עדות באיסורים ובעדות אשה

נאמנות פסולי עדות באיסורים ובעדות אשה א. השלמות השלימו אתה העיון בסוגיה כז עד המשנה כז:. ב. נאמנות רשע באיסורים רמב"ם: הלכות עדות פי"א הל' ז-ח הלכות שחיטה פ"ד הל' י"ד-ט"ו ובמגיד משנה הרמב"ם הזכיר רשע. מהו הדין ברשע דחמס? ג. עדות אשה עיין במשנה ראש השנה כב. "זה הכלל כל עדות שאין האשה כשירה […]

שיעור 13 – מומר אוכל נבלות

משומד אוכל נבילות א. מח' אביי ורבא סנהדרין כז. "מומר אוכל נבילות… רשע דחמס בעינן". הערות נוסח: בשיעור עם מנחם כ"ץ עסקנו בנוסח כתבי היד – "משומד" ובמשמעו. האם מדובר באדם שעובר עבירה באופן חד פעמי או במי שמורגל לאכול נבילות? עיין ברמב"ם הלכות עדות פ"י ה"ג. איזו מילה הוא משמיט? עיין בראב"ן בפסקי סנהדרין […]

שיעור 12 – עד זומן: ממתי נפסל?

עד זומם – ממתי נפסל? א. הסוגייה סנהדרין כו: "איתמר עד זומם… ביע"ל קג"ם". לסוגייה יש מקבילה בב"ק עב:. היכן לדעתך המיקום המקורי? הפרד בין הסוגייה האמוראית הגרעינית ובין דברי הסתמא בסוגייה. איזו עמדה פשוטה יותר – אביי או רבא? "איכא דאמרי": שים לב להבדל בין 2 הלישנות ברבא מבחינת הפער העקרוני בינו ובין אביי. […]