נושא: בבא בתרא פרק ראשון - השותפין תש"ע

שיעור 1 – המבנה הפנימי של מסכת נזיקין וחלוקתה לשלש בבות

משניות בבא בתרא

שיעור 2 – משנה בבא בתרא פרק ראשון

משנה בבא בתרא פרק א'

שיעור 3 – משנה בבא בתרא פרקים ב-ג

משנה בבא בתרא פרקים ב-ג

שיעור 4 – שותפין שרצו לעשות מחיצה: בניית הכותל בספרות התנאים

משנה בבא בתרא פרקים א-ג

שיעור 5 – סוגיית הפתיחה לבבא בתרא: היחס בין שתי הלישנות בסוגייה

פרק א' | ב-ג

שיעור 6 – היזק ראיה כפי שהוא משתקף בשקלא וטריא בסוגייה ב, ב

פרק א' | ב, ב

שיעור 7 – היזק ראיה בבבא בתרא ו, ב: מעבר מדיון תנאי על חצר השותפין לדיון אמוראי על גג וחצר

פרק א' | ו, ב

שיעור 8 – היזק ראיה בגינה

פרק א' | ב, ב

שיעור 9 – דיוני הראשונים על היזק ראיה

פרק א' | ב, ב

שיעור 10 – סיכום היזק ראיה

פרק א' | ב-ג

שיעור 11 – קניין דברים: הסבר המושג ויחסו לאסמכתא

פרק א' | ג, א-ב

שיעור 12 – מנהג המדינה

פרק א' | ב, א

שיעור 13 – מנהג המדינה בבניין כותל בין שותפין

פרק א' | ב, א

שיעור 14 – גויל וגזית, אגדת הורדוס

פרק א' | ג-ד

שיעור 15 – מקיף וניקף: המשנה ועיון ראשוני בסוגיית הגמרא

פרק א' | ד, ב

שיעור 16 – מקיף וניקף: סוגיית הגמרא – מבט לנוסח הסגוייה ולמבנה שלה

פרק א' | ד, ב

שיעור 17 – מקיף וניקף: ראשונים – שותפות שויונית ושותפות לא שויונית

פרק א' | ד, ב

שיעור 18 – מקיף וניקף: בעל המאור וראב"ד – מחיב מכוח הלכות שכנים

פרק א' | ד, ב

שיעור 19 – מקיף וניקף: רמב"ן ורמב"ם

פרק א' | ד, ב

שיעור 20 – כותל חצר שנפל # 1

פרק א' | ה-ו

שיעור 21 – כותל חצר שנפל # 2

פרק א' | ה-ו

שיעור 22 – פורע חוב תוך זמנו

פרק א' | ה-ו

שיעור 23 – מדת סדום: שיח בני החבורה על משנה אבות ה: י

פרק א' | יב, ב

שיעור 24 – כופין על מדת סדום: יסוד הכפיה וגדרי המושג

פרק א' | יב, ב

שיעור 25 – כופין על מדת סדום: סוגיית בבא בתרא יב, ב

פרק א' | יב, ב

שיעור 26 – דוד או איגוד: שיח בני החבורה

פרק א' | יג, א

שיעור 27 – גוד או אגוד: יסוד הדין

פרק א' | יג, א

שיעור 28 – כופין בני חצר ובני העיר

פרק א' | ז, ב

שיעור 29 – שומת מס ביטחון: תפיסה של אגרה – תשלום לפי צריכה

פרק א' | ז, ב

שיעור 30 – פטור תלמידי חכמים ממיסים # 1

פרק א' | ז, ב

שיעור 31 – פטור תלמידי חכמים ממיסים # 2 – השוואת תלמידי חכמים לכהנים, יסוד הפטור

פרק א' | ח, א

שיעור 32 – פטור תלמידי חכמים ממיסים # 3 – הגדרת תלמיד חכמים

פרק א' | ח, א

שיעור 33 – תקנות הקהל: יסוד סמכות הקהילה בתשובות ראשוני אשכנז

פרק א' | ח, ב

שיעור 34 – וכמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר?

פרק א' | ח, א

שיעור 35 – פרשיות צדקה בתורה

פרק א' | ח, א

שיעור 36 – מבוא ל'מסכת צדקה' בבבלי בבא בתרא

פרק א' | ח, א-ב

שיעור 37 – קופה ותמחוי: מוסדות הצדקה העירוניות שמוודאות שאין רעבים בעיר

פרק א' | ח, א-ב

שיעור 38 – 'ולשנותן לכל מה שירצו': שינוי ייעודי כספי צדקה שנגבו לקופה

פרק א' | ח, ב

שיעור 39 – גבאי צדקה: שררה, נאמנות ובקרה, כפייה על צדקה

פרק א' | ח, ב

שיעור 40 – כפייה על צדקה: צדקה כמצווה וכמס עירוני; שעבוד נכסים בצדקה

פרק א' | ח, ב

שיעור 41 – בודקים למזון ולכסות

פרק א' | ט, א

שיעור 42 – אברהם אבינו כמקור לחובת הצדקה מכוח מצות 'והלכת בדרכיו'

פרק א' | ט, א

שיעור 43 – הגות הצדקה: צדקה כנתינה לקב"ה, השוואה בין צדקה ובין הקדש

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא
טוען עוד שיעורים...