נושא: בבא בתרא פרק שלישי - חזקת הבתים תשס"ד

בשנת תשס"ד לימדתי את פרק חזקת הבתים במכון התלמודי הגבוה במת"ן בירושלים

השיעור היה במתכונת 'בקיאות עיונית'

אני מעלה כאן את דפי המקורות

שיעור 1 – פתיחה לפרק חזקת הבתים

פרק ג' | כח-כט

שיעור 2 – רצופות וחזקה בבתים

פרק ג' | כט

שיעור 3 – שיכוני גוואי ושיכוני בראי

פרק ג' | ל, א

שיעור 4 – פיסקי דין: מפלניא זבינתיה

פרק ג' | ל, א-ב

שיעור 5 – זה אומר של אבותי

פרק ג' | לא, א-ב

שיעור 6 – שתי כתי עדים המכחישות זו את זו

פרק ג' | לא, א-ב

שיעור 7 – בעניין חיישינן לזילותא דבי דינא

פרק ג' |, לא, ב – לב, א

שיעור 8 – גחין ולחיש

פרק ג' | לא,ב – לב, א

שיעור 9 – רבא בר שרשום

פרק ג' | לב, ב – לג, א

שיעור 10 – מתוך שאינו יכול לישבע משלם

פרק ג' | לג, ב – לד, א

שיעור 11 – ההוא ארבא: ממון המוטל בספק

פרק ג' | לד, ב

שיעור 12 – בבא בתרא לה:-לו.

פרק ג' | לה, ב – לו, א

שיעור 13 – עבדים, גודרות וניר

פרק ג' | לו, א

שיעור 14 – זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע

פרק ג' | לז, א-ב

שיעור 15 – מחאה שלא בפניו

פרק ג' | לח, א-ב

שיעור 16 – מחאה בכמה

פרק ג' | לט, א-ב

שיעור 17 – מודעא

פרק ג' | מ, א-ב

שיעור 18 – בבא בתרא מא

פרק ג' | מא

שיעור 19 – השותפין אין להם חזקה

פרק ג' | מב-מג

שיעור 20 – נוגע בעודת

פרק ג' | מג-מה

שיעור 21 – אומן אין לו חזקה

פרק ג' | מה-מו

שיעור 22 – אריסין, נוגע בעדות  ותליוה וזבין

פרק ג' | מו-מט
טוען עוד שיעורים...