נושא: בבא בתרא

שיעור 1 – המבנה הפנימי של מסכת נזיקין וחלוקתה לשלש בבות

משניות בבא בתרא

שיעור 2 – משנה בבא בתרא פרק ראשון

משנה בבא בתרא פרק א'

שיעור 3 – משנה בבא בתרא פרקים ב-ג

משנה בבא בתרא פרקים ב-ג

שיעור 4 – שותפין שרצו לעשות מחיצה: בניית הכותל בספרות התנאים

משנה בבא בתרא פרקים א-ג

שיעור 5 – סוגיית הפתיחה לבבא בתרא: היחס בין שתי הלישנות בסוגייה

פרק א' | ב-ג

שיעור 6 – היזק ראיה כפי שהוא משתקף בשקלא וטריא בסוגייה ב, ב

פרק א' | ב, ב

שיעור 7 – היזק ראיה בבבא בתרא ו, ב: מעבר מדיון תנאי על חצר השותפין לדיון אמוראי על גג וחצר

פרק א' | ו, ב

שיעור 8 – היזק ראיה בגינה

פרק א' | ב, ב

שיעור 9 – דיוני הראשונים על היזק ראיה

פרק א' | ב, ב

שיעור 10 – סיכום היזק ראיה

פרק א' | ב-ג

שיעור 11 – קניין דברים: הסבר המושג ויחסו לאסמכתא

פרק א' | ג, א-ב

שיעור 12 – מנהג המדינה

פרק א' | ב, א

שיעור 13 – מנהג המדינה בבניין כותל בין שותפין

פרק א' | ב, א

שיעור 14 – גויל וגזית, אגדת הורדוס

פרק א' | ג-ד

שיעור 15 – מקיף וניקף: המשנה ועיון ראשוני בסוגיית הגמרא

פרק א' | ד, ב

שיעור 16 – מקיף וניקף: סוגיית הגמרא – מבט לנוסח הסגוייה ולמבנה שלה

פרק א' | ד, ב

שיעור 17 – מקיף וניקף: ראשונים – שותפות שויונית ושותפות לא שויונית

פרק א' | ד, ב

שיעור 18 – מקיף וניקף: בעל המאור וראב"ד – מחיב מכוח הלכות שכנים

פרק א' | ד, ב

שיעור 19 – מקיף וניקף: רמב"ן ורמב"ם

פרק א' | ד, ב

שיעור 20 – כותל חצר שנפל # 1

פרק א' | ה-ו

שיעור 21 – כותל חצר שנפל # 2

פרק א' | ה-ו

שיעור 22 – פורע חוב תוך זמנו

פרק א' | ה-ו

שיעור 23 – מדת סדום: שיח בני החבורה על משנה אבות ה: י

פרק א' | יב, ב

שיעור 24 – כופין על מדת סדום: יסוד הכפיה וגדרי המושג

פרק א' | יב, ב

שיעור 25 – כופין על מדת סדום: סוגיית בבא בתרא יב, ב

פרק א' | יב, ב

שיעור 26 – דוד או איגוד: שיח בני החבורה

פרק א' | יג, א

שיעור 27 – גוד או אגוד: יסוד הדין

פרק א' | יג, א

שיעור 1 – פתיחה לפרק לא יחפור

משנה בבא בתרא פרק ב'

שיעור 2 – מבנה משנה בבא בתרא פרק ב'; 'מרחיקין' לעומת 'לא יעשה אדם'

משנה בבא בתרא פרק ב'

שיעור 3 – מחלוקת רבי יוסי וחכמים בספרות תנאים: היקף המחלוקת וטעמי החולקים

משנה בבא בתרא פרק ב'

שיעור 4 – מחלוקת רבי יוסי וחכמים: מעבר לשפת נזקי שכנים בסוגיות הבבלי

פרק ב' | כב, ב; יח, ב; כה, ב

שיעור 5 – מודה רבי יוסי בגירי דיליה

פרק ב' | כב, ב; יח, ב; כה, ב

שיעור 6 – גירי דיליה: רב שריא גאון, רי"ף, רמב"ם ורמב"ן – איך קובעים על מי החובה להרחיק

פרק ב' | כב, ב; יח, ב; כה, ב

שיעור 7 – הרחקות שכנים- ריצב"א, רא"ש ונתיבות

פרק ב' | כב, ב; יח, ב; כה, ב

שיעור 8 – סוגיית הפתיחה של פרק 'לא יחפור': מבנה ומסר

פרק ב' | יז, ב – יט, א

שיעור 9 – הסומך בור למיצר – מהו העיקרון המכונן של הקביעה על מי להרחיק

פרק ב' | יז, ב – יט, א

שיעור 10 – פסק הלכה: האם רבא מוסב רק על בור או על כל הפרק; היחס בין רבא ובין גירי דיליה

פרק ב' | יז, ב – יט, א

שיעור 11 – חרדל: שיטת רש"י ושיטת רבנו תם; עיקרון על של הרחקת נזיקין – מזיק או קדימות?

פרק ב' | יח, ב

שיעור 12 – חרדל: רבנו תם ובעל המאור; תחילת ניתוח ר"י מיגאש ורמב"ן

פרק ב' | יח, ב

שיעור 13 – חרדל: ר"י מיגאש ורבנו תם – גישה ממצעת שתביא את הצדדים להידברות

פרק ב' | יח, ב

שיעור 14 – חזרה על פרק שני: משנה, רבי יוסי וחכמים, גירי דיליה

פרק ב'

שיעור 15 – חזרה: אביי ורבא

פרק ב' | יז, ב – יט, א

שיעור 28 – כופין בני חצר ובני העיר

פרק א' | ז, ב

שיעור 29 – שומת מס ביטחון: תפיסה של אגרה – תשלום לפי צריכה

פרק א' | ז, ב

שיעור 30 – פטור תלמידי חכמים ממיסים # 1

פרק א' | ז, ב

שיעור 31 – פטור תלמידי חכמים ממיסים # 2 – השוואת תלמידי חכמים לכהנים, יסוד הפטור

פרק א' | ח, א

שיעור 32 – פטור תלמידי חכמים ממיסים # 3 – הגדרת תלמיד חכמים

פרק א' | ח, א

שיעור 33 – תקנות הקהל: יסוד סמכות הקהילה בתשובות ראשוני אשכנז

פרק א' | ח, ב

שיעור 34 – וכמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר?

פרק א' | ח, א

שיעור 35 – פרשיות צדקה בתורה

פרק א' | ח, א

שיעור 36 – מבוא ל'מסכת צדקה' בבבלי בבא בתרא

פרק א' | ח, א-ב

שיעור 37 – קופה ותמחוי: מוסדות הצדקה העירוניות שמוודאות שאין רעבים בעיר

פרק א' | ח, א-ב

שיעור 38 – 'ולשנותן לכל מה שירצו': שינוי ייעודי כספי צדקה שנגבו לקופה

פרק א' | ח, ב

שיעור 39 – גבאי צדקה: שררה, נאמנות ובקרה, כפייה על צדקה

פרק א' | ח, ב

שיעור 40 – כפייה על צדקה: צדקה כמצווה וכמס עירוני; שעבוד נכסים בצדקה

פרק א' | ח, ב

שיעור 41 – בודקים למזון ולכסות

פרק א' | ט, א

שיעור 42 – אברהם אבינו כמקור לחובת הצדקה מכוח מצות 'והלכת בדרכיו'

פרק א' | ט, א

שיעור 43 – הגות הצדקה: צדקה כנתינה לקב"ה, השוואה בין צדקה ובין הקדש

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 1 – פתיחה לפרק חזקת הבתים

פרק ג' | כח-כט

שיעור 2 – רצופות וחזקה בבתים

פרק ג' | כט

שיעור 3 – שיכוני גוואי ושיכוני בראי

פרק ג' | ל, א

שיעור 4 – פיסקי דין: מפלניא זבינתיה

פרק ג' | ל, א-ב

שיעור 5 – זה אומר של אבותי

פרק ג' | לא, א-ב

שיעור 6 – שתי כתי עדים המכחישות זו את זו

פרק ג' | לא, א-ב

שיעור 7 – בעניין חיישינן לזילותא דבי דינא

פרק ג' |, לא, ב – לב, א

שיעור 8 – גחין ולחיש

פרק ג' | לא,ב – לב, א

שיעור 9 – רבא בר שרשום

פרק ג' | לב, ב – לג, א

שיעור 10 – מתוך שאינו יכול לישבע משלם

פרק ג' | לג, ב – לד, א

שיעור 11 – ההוא ארבא: ממון המוטל בספק

פרק ג' | לד, ב

שיעור 12 – בבא בתרא לה:-לו.

פרק ג' | לה, ב – לו, א

שיעור 13 – עבדים, גודרות וניר

פרק ג' | לו, א

שיעור 14 – זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע

פרק ג' | לז, א-ב

שיעור 15 – מחאה שלא בפניו

פרק ג' | לח, א-ב

שיעור 16 – מחאה בכמה

פרק ג' | לט, א-ב

שיעור 17 – מודעא

פרק ג' | מ, א-ב

שיעור 18 – בבא בתרא מא

פרק ג' | מא

שיעור 19 – השותפין אין להם חזקה

פרק ג' | מב-מג

שיעור 20 – נוגע בעודת

פרק ג' | מג-מה

שיעור 21 – אומן אין לו חזקה

פרק ג' | מה-מו

שיעור 22 – אריסין, נוגע בעדות  ותליוה וזבין

פרק ג' | מו-מט

שיעור 1 – פתיחה לפרק מי שמת

פרק ט' | קלט, ב

שיעור 2 – מחלוקת אדמון וחכמים

פרק ט' | קלט, ב

שיעור 3 – הניח בנים ובנות וטומטום

פרק ט' | קמ, ב

שיעור 4 – המזכה לעובר # 1

פרק ט' | קמא, ב – קמב, ב

שיעור 5 – המזכה לעובר # 2

פרק ט' | קמב, א-ב

שיעור 6 – קני כחמור

פרק ט' | קמב, ב

שיעור 7 – ההוא דאמר – ב"ב קמ"ג

פרק ט' | קמג, א

שיעור 8 – הניח בנים גדולים וקטנים

פרק ט' | קמג, ב

שיעור 9 – אשה שהשביחה נכסים והילכתא בלא טעמא

פרק ט' | קמד, א

שיעור 10 – אחין השותפין

פרק ט' | קמד, ב

שיעור 11 – האחין שעשו מקצת שושבינות

פרק ט' | קמד, ב

שיעור 12 – שושבינות

פרק ט' | קמה, א

שיעור 13 – השולח סבלונות

פרק ט' | קמו, א

שיעור 14 – מתנת שכיב מרע # 1

פרק ט' | קמו, ב

שיעור 15 – מתנת שכיב מרע # 2

פרק ט' | קמו, ב – קמז, א

שיעור 16 – מתנת שכיב מרע # 3

קמז, ב – קמח, ב
טוען עוד שיעורים...