נושא: בבא מציעא פרק שישי - השוכר את האומנין תשע"א

השיעורים המוקלטים בסדרה הזאת, שיעורים 14-1, הועברו לבני שיעור ד' בישיבת עתניאל בשלהי זמן חורף תשע"א.

משיעור 15, מובאים דפי מקורות על המשך הפרק משיעורים שהעברתי בבית מדרש 'חברותא' בשנת תשס"א [אין הקלטות]

שיעור 1 – פתיחה לפרק השוכר את האומנין – רקע מקראי

פרק ו' | רקע מקראי

שיעור 2 – משנה בבא מציעא פרקים ו-ז: מבנה ומשמעות

פרק ו' | משניות הפרק

שיעור 3 – תוספתא בבא מציעא פרק ז' ויחסה למשנה בבא מציעא פרק ו'

פרק ו' | תוספתא ב"מ פרק ז'

שיעור 4 – משנה בבא מציעא ו: א – פרשנות 'הטעו'

פרק ו' | עה, ב

שיעור 5 – פרשנות 'הטעו' בתלמודים

פרק ו' | עו, א

שיעור 6 – ברייתת השוכר את האומנין: מבנה הברייתא ופרשנותה

פרק ו' | עו, ב

שיעור 7 – פרשנות ברייתת 'השוכר את האומנין'; המחייב של תשלום שכר פועל שהלך

פרק ו' | עו, ב

שיעור 8 – 'המחייב' של תשלום שכירות פועלים: קנין או נזק?

פרק ו' | עו, ב

שיעור 9 – תשלום ל'פועל בטל' ולפועל שהלך ולא עבד

פרק ו' | עו, ב

שיעור 10 – מימרות רבא: מבנה המימרות וקביעת העיקרון מתי פועל מפסיד ומתי בעל הבית אחראי

פרק ו' | עו, ב – עז, א

שיעור 11 – המשך מימרות רבא; דין פועל שירד גשם באמצע השקיית השדה

פרק ו' | עז, א

שיעור 12 – פועל יכול לחזור בחצי היום

פרק ו' | עז, א

שיעור 13 – פועל שעשה קניין; קבלן;האם פועל יכול להשכיר את עצמו לתקופה ארוכה?

פרק ו' | עז, א

שיעור 14 – פועל שחלה; אונאה לשכירות פועלים

פרק ו' | עז, א

שיעור 15 – בעניין שוכר המשנה מתנאי השכירות

פרק ו' | עח, א

שיעור 16 – השוכר את החמור ונעשית אנגריא

פרק ו' | עח, א

שיעור 17 – השוכר את החמור ומתה או נשברה

פרק ו' | עט, א

שיעור 18 – השוכר את הספינה

פרק ו' | עט, א

שיעור 19 – נפח ומשאוי

פרק ו' | פ, א
טוען עוד שיעורים...