נושא: שיעורי גמרא

שיעור 1-פרשיות השבת אבידה בתורה

פרק ב' | כא, א

שיעור 2 – מצא פירות מפוזרין

פרק ב' | כא, א

שיעור 3 – ייאוש שלא מדעת # 1

פרק ב' | כא, א-ב

שיעור 4 – ייאוש שלא מדעת # 2

פרק ב' | כא, ב

שיעור 5 – ייאוש שלא מדעת # 3

פרק ב' | כב, א

שיעור 6 – ייאוש שלא מדעת # 4

פרק ב' | כב, ב

שיעור 7 – סימן העשוי לידרס

פרק ב' | כב, ב

שיעור 8 – ראיות הגמרא על סימן העשוי לידרס

פרק ב' | כג, א

שיעור 9 – מה יכול להיות סימן?

פרק ב' | כג, ב

שיעור 10 – השבת אבידה בטביעות עין

פרק ב' | כג, ב

שיעור 11 – סרטיא ופלטיא

פרק ב' | כד, א

שיעור 12 – השבת אבידה לפנים משורת הדין

פרק ב' | כד, ב

שיעור 13 – ואלו חייב להכריז

פרק ב' | כד, ב

שיעור 14 – והוא שעשויין כמגדלין

פרק ב' | כה, א

שיעור 15 – ספק הינוח

פרק ב' | כה, ב

שיעור 1 – מבוא למשנה סנהדרין

משנה סנהדרין

שיעור 2 – משנה סנהדרין פרק ד'

משנה סנהדרין פרק ד'

שיעור 3 – בתי הדין

משנה סנהדרין פרק ד'

שיעור 4 – איום

משנה סנהדרין פרק ד'

שיעור 5 – דרישה וחקירה בדיני ממונות

פרק ד' | לב, א

שיעור 1 – מסכת נזיקין וחלוקתה לבבות

פרק א' | משנה בבא מציעא

שיעור 2 – משנה פרק שנים אוחזין

פרק א' | משנה בבא מציעא פרק א'

שיעור 3 – סוגיית הפתיחה # 1 – חטיבה ראשונה

פרק א' | ב, א

שיעור 1 – מבט למשניות פרק שנים אוחזין

פרק א' | משנה בבא מציעא פרק א'

שיעור 2 – סוגיית הפתיחה # 1: חטיבה ראשונה – מודלים שונים של 'יחלוקו'

פרק א' | ב, א

שיעור 1 – הפרשיות בתורה

פרק ט' | קי, ב

שיעור 2 – המשך ליבון פרשיות בל תלין

פרק ט' | קי, ב

שיעור 4 – סוגיית הפתיחה # 2 – חטיבה שניה – לימא מתניתין דלא כבן ננס

פרק א' | ב, א-ב

שיעור 3 – משכורת

פרק ט' | קי, ב

שיעור 6 – שלא תנעול דלת בפני לווין

פרק ד' | לב, א

שיעור 1 – פתיחה למסכת כתובות

פרק א' | משנה כתובות

שיעור 2 – תקנת זמן נישואין

פרק א' | ב-ה

שיעור 3 – הגיע זמן ולא נישאת

פרק א' | ב, א-ב

שיעור 4 – אונס בגיטין – הסוגיות

פרק א' | ב, ב – ג, א

שיעור 5 – אונס בגיטין – ראשונים

פרק א' | ב, ב – ג, א

שיעור 6 – אפקעינהו רבנן לקידושין

פרק א' | ג, א

שיעור 7 – ומסכנה ואילך

פרק א' | ג, ב

שיעור 8 – ייהרג ואל יעבור בגילוי עריות

פרק א' | ג, ב

שיעור 9 – ואם מחמת האונס מותר

פרק א' | ג, ב

שיעור 10 – חתן אבל

פרק א' | ד, א-ב

שיעור 11 – מהו לבעול בתולה בתחילה בשבת # 1

פרק א' | ה, ב – ז, א

שיעור 12 – מהו לבעול בתולה בתחילה בשבת # 2

פרק א' | ה, ב – ז, א

שיעור 13 – ברכת האירוסין

פרק א' | ז, א-ב

שיעור 14 – ברכת חתנים # 1

פרק א' | ז, א-ב

שיעור 15 – ברכת חתנים # 2 – הצורך בעשרה ופנים חדשות

פרק א' | ז, ב

שיעור 16 – ברכת חתנים # 3 – שבע ברכות

פרק א' | ח, א

שיעור 17 – טענת פתח פתוח לאסרה על בעלה

פרק א' | ט, א

שיעור 18 – שוויא לנפשיה חתיכה דאיסורא

פרק א' | ט, א

שיעור 19 – ספק ספיקא

פרק א' | ט, א

שיעור 20 – כיצד אשה נאסרת על בעלה?

פרק א' | ט, א-ב

שיעור 21 – טענת פתח פתוח להפסידה כתובתה

פרק א' | ט, ב – י, ב

שיעור 22 – מבט ראשון לגר קטן

פרק א' | יא, א

שיעור 23 – גר קטן

פרק א' | יא, א

שיעור 24 – כתובות בתולה וכתובת אלמנה

פרק א' | יא, א-ב

שיעור 25 – הגדרת בתולה בתחומים שונים

פרק א' | יא, א-ב

שיעור 26 – כנסה בחזקת בתולה ומצאה בעולה

פרק א' | יא, ב

שיעור 27 – מבט ראשון למחלוקות רבן גמליאל ור' אליעזר עם ר' יהושע

פרק א' | יב, ב

שיעור 28 – האם שיטת רבן גמליאל ור' אליעזר מבוססת על מיגו?

פרק א' | יב, ב

שיעור 28 א – האם שיטת רבן גמליאל ור' אליעזר מבוססת על מיגו?

פרק א' | יב, ב

שיעור 29 – הפה שאסר הוא הפה שהתיר

פרק א' | יב, ב

שיעור 30 – ראוה מדברת עמו

פרק א' | יג, א

שיעור 31 – נימוקי רבן גמליאל ורבי יהושע בתוספתא

פרק א' | יג, ב

שיעור 32 – חזקת הגוף וזיקתה למחלוקות ר"ג ור"י

פרק א' | יב, ב (עה, ב)

שיעור 16 – מצא כלי באשפה ואבידה מדעת

פרק ב' | כה, ב

שיעור 17 – מצא בכותל חדש וסלע שנפל בפני שנים או שלושה

פרק ב' | כו, א

שיעור 18 – ראה סלע שנפל בפני שנים או שלושה

פרק ב' | כו, ב

שיעור 19 – ראה סלע שנפלה

פרק ב' | כו, ב

שיעור 20 – מצא בחנות

פרק ב' | כו, ב – כז, א

שיעור 21 – סימנים דאורייתא או דרבנן # 1

פרק ב' | כז, א – כח, א

שיעור 22 – סימנים דאורייתא או דרבנן # 2

פרק ב' | כז, א – כח, א

שיעור 23 – פסקי הרמב"ם על סימנים

פרק ב' | כז, א – כח, א

שיעור 24 – עד מתי חייב להכריז?

פרק ב' | כח, א

שיעור 25 – רמאי

פרק ב' | כח, ב

שיעור 26 – טיפול באבידה

פרק ב' | כח, ב

שיעור 27 – שימוש במעות של אבידה שהמוצא מכר

פרק ב' | כט, א

שיעור 28 – מצא ספרים

פרק ב' | כט, ב

שיעור 1 – פתיחה לסוגיות קריאת שמע

פרק א' | ב, א

שיעור 2 – מאימתי קורין את שמע בערבית # 1

פרק א' | ב, א-ב

שיעור 3 – מאימתי קוראין את שמע בערבית # 2

פרק א' | ב, א-ב

שיעור 4 – סוף זמן קריאת שמע של ערבית

פרק א' | ב, א; ט, א

שיעור 5 – ברייתות רשב"י

פרק א' | ח, ב

שיעור 6 – זמן קריאת שמע של שחרית

פרק א' | ט, ב

שיעור 7 – מחלוקת בית שמאי ובית הלל על 'בשכבך ובקומך'

פרק א' | י, ב – יא, א

שיעור 8 – ברכות קריאת שמע

פרק א' | יא, ב – יב, א

שיעור 9 – כוונה בקריאת שמע

פרק ב' | יג, א-ב

שיעור 10 – קביעת פרשיות שמע

פרקים א' -ב' | יב, ב, יד, ב

שיעור 11 – זכירת יציאת מצרים בקריאת שמע

פרקים א' -ב' | יב, ב, יד, ב

שיעור 12 – פטורים מקריאת שמע – חתן ומי שמתו מוטל לפניו

פרק ב' | טז, ב

שיעור 13 – כבוד הבריות

פרק ג' | יט, ב

שיעור 14 – פורס את שמע

פרקים א'-ב'

שיעור 1 – פתיחה לפרק – תפילות בתנ"ך

פרק ד' | כו, א

שיעור 2 – זמן תפילת שחרית

פרק ד' | כו, א

שיעור 3 – תשלומין

פרק ד' | כו, א

שיעור 4 – מחלוקות רבי יהודה וחכמים על זמני תפילה

פרק ד' | כו-כז

שיעור 5 – דעבד כמר עבד

פרק ד' | כז, א

שיעור 6 – תפילת ערבית רשות

פרק ד' | כז, ב

שיעור 7 – שיטת הרמב"ם בדין תפילת ערבית

שיעור 1 – פתיחה למשנה פרק כיצד מברכין

פרק ו' | לה, א

שיעור 2 – רקע ל'ברכות הפירות' במקראות

פרק ו' | לה, א

שיעור 3 – תיקון האכילה האנושית בתורה

פרק ו' | לה, א
טוען עוד שיעורים...