נושא: בבא מציעא פרק שלישי - המפקיד תשנ"ז

שיעור 1 – פתיחה לפרק המפקיד: פרשיות שומרים בתורה ומשניות הפרק

פרק ג' | לג, ב

שיעור 2 – בעניין זכיית שומר ששילם למפקיד בכפל

פרק ג' | לג, ב

שיעור 3 – מימרות רבי יוחנן ורב פפא

פרק ג' | לד, א

שיעור 4 – האם אפשר לחזור מהתחייבות בבית דין?

פרק ג' | לד, א

שיעור 5 – גלגול שבועה

פרק ג' | לד, ב

שיעור 6 – שבועת השומרים ושבועת רב הונא

פרק ג' | לד, ב

שיעור 7 – השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר

פרק ג' | לה, ב

שיעור 8 – שומר שמסר לשומר

פרק ג' | לו, א

שיעור 9 – תחילתו בפשיעה וסופו באונס

פרק ג' | לו, ב

שיעור 10 – אמר לשנים גזלתי

פרק ג' | לז, א

שיעור 11 – תרומה מן המוקף

פרק ג' | לח, א

שיעור 12 – המפקיד פירות אצל חברו ונאבדים

פרק ג' | לח, א

שיעור 13 – מורידין קרוב לנכסי שבוי

שיעור 14 – שליחות יד: המפקיד חבית וטלטלה השומר ונשתברה

פרק ג' | מ, ב

שיעור 15 – שליחות יד צריכה חיסרון # 1

פרק ג' | מא, א

שיעור 16 – שליחות צריכה חיסרון # 2

פרק ג' | מא, א

שיעור 17 – כמה משלם שולח יד בפיקדון?

פרק ג' | מג, א-ב

שיעור 18 – שמירת מעות

פרק ג' | מב, א

שיעור 19 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג
טוען עוד שיעורים...