נושא: כתובות

שיעור 1 – פתיחה למסכת כתובות

פרק א' | משנה כתובות

שיעור 2 – תקנת זמן נישואין

פרק א' | ב-ה

שיעור 3 – הגיע זמן ולא נישאת

פרק א' | ב, א-ב

שיעור 4 – אונס בגיטין – הסוגיות

פרק א' | ב, ב – ג, א

שיעור 5 – אונס בגיטין – ראשונים

פרק א' | ב, ב – ג, א

שיעור 6 – אפקעינהו רבנן לקידושין

פרק א' | ג, א

שיעור 7 – ומסכנה ואילך

פרק א' | ג, ב

שיעור 8 – ייהרג ואל יעבור בגילוי עריות

פרק א' | ג, ב

שיעור 9 – ואם מחמת האונס מותר

פרק א' | ג, ב

שיעור 10 – חתן אבל

פרק א' | ד, א-ב

שיעור 11 – מהו לבעול בתולה בתחילה בשבת # 1

פרק א' | ה, ב – ז, א

שיעור 12 – מהו לבעול בתולה בתחילה בשבת # 2

פרק א' | ה, ב – ז, א

שיעור 13 – ברכת האירוסין

פרק א' | ז, א-ב

שיעור 14 – ברכת חתנים # 1

פרק א' | ז, א-ב

שיעור 15 – ברכת חתנים # 2 – הצורך בעשרה ופנים חדשות

פרק א' | ז, ב

שיעור 16 – ברכת חתנים # 3 – שבע ברכות

פרק א' | ח, א

שיעור 17 – טענת פתח פתוח לאסרה על בעלה

פרק א' | ט, א

שיעור 18 – שוויא לנפשיה חתיכה דאיסורא

פרק א' | ט, א

שיעור 19 – ספק ספיקא

פרק א' | ט, א

שיעור 20 – כיצד אשה נאסרת על בעלה?

פרק א' | ט, א-ב

שיעור 21 – טענת פתח פתוח להפסידה כתובתה

פרק א' | ט, ב – י, ב

שיעור 22 – מבט ראשון לגר קטן

פרק א' | יא, א

שיעור 23 – גר קטן

פרק א' | יא, א

שיעור 24 – כתובות בתולה וכתובת אלמנה

פרק א' | יא, א-ב

שיעור 25 – הגדרת בתולה בתחומים שונים

פרק א' | יא, א-ב

שיעור 26 – כנסה בחזקת בתולה ומצאה בעולה

פרק א' | יא, ב

שיעור 27 – מבט ראשון למחלוקות רבן גמליאל ור' אליעזר עם ר' יהושע

פרק א' | יב, ב

שיעור 28 – האם שיטת רבן גמליאל ור' אליעזר מבוססת על מיגו?

פרק א' | יב, ב

שיעור 28 א – האם שיטת רבן גמליאל ור' אליעזר מבוססת על מיגו?

פרק א' | יב, ב

שיעור 29 – הפה שאסר הוא הפה שהתיר

פרק א' | יב, ב

שיעור 30 – ראוה מדברת עמו

פרק א' | יג, א

שיעור 31 – נימוקי רבן גמליאל ורבי יהושע בתוספתא

פרק א' | יג, ב

שיעור 32 – חזקת הגוף וזיקתה למחלוקות ר"ג ור"י

פרק א' | יב, ב (עה, ב)

שיעור 33 – קרונה של ציפורי

פרק א' | יד, ב – טו, א

שיעור 34 – תרי רובי

פרק א' | טו, א

שיעור 35 – קבוע # 1 – עיון ב'ראשית' בתוספתא

פרק א' | טו, א

שיעור 36 – קבוע # 2 – הסבר הדין – מה בין 'קבוע' ל'פריש'

פרק א' | טו, א

שיעור 1 – משנה כתובות פרק ד' – רקע מקראי, תוכן ומבנה

פרק ד' | משניות פרק ד'

שיעור 2 – 'רשות האב' ו'רשות הבעל'

פרק ד' | מו, ב

שיעור 3 – האב זכאי במעשי ידי הבת ובמציאתה

פרק ד' | מז, א

שיעור 4 – חובות הבעל כלפי אשתו

פרק ד' | מז, ב – מח, א

שיעור 5 – חיוב מזונות ואכילת פירות על ידי הבעל

פרק ד' | מז, ב – מח, א

שיעור 6 – מי שנשתטה או הלך למדינת הים – מזונות מרכוש הבעל והאב

פרק ד' | מח, א

שיעור 7-מזונות הילדים # 1

פרק ד' | מט, א-ב

שיעור 8-מזונות הילדים # 2

פרק ד' | מט, א-ב

שיעור 9- שתי תקנות אושא- לא לבזבז יותר מחומש וחינוך ילדים

פרק ד' | נ, א

שיעור 10- לא כתב לה חייב מפני שהוא תנאי בית דין

פרק ד' | נא, א

שיעור 11 -תחילתו באונס וסופו ברצון

פרק ד' | נא, ב

שיעור 12 -שבויי מלכות ושבויי ליסטות

פרק ד' | נא, ב

שיעור 13 -חיוב פדיון: נאמנות זוגית או פוליסת ביטוח?

פרק ד' | נב, א-ב

שיעור 14 -רפואה

פרק ד' | נב, ב

שיעור 15 -כתובת בנין דכרין

פרק ד' | נב, ב

שיעור 16 – כתובת בנין דכרין בזמן הזה

פרק ד' | נב, ב

שיעור 17 -מלאכות שהאשה עושה לבעלה

פרק ה' | נט, ב – סא, ב

שיעור 18 -מצות עונה

פרק ה' | סא, ב – סג, א

שיעור 19 -מורדת # 1 -הסוגייה

פרק ה' | סג,א – סד, ב

שיעור 20 -מורדת # 2: טענת מאיס עליי

פרק ה' | סג, א – סד, ב

שיעור 21 -הסכמי קדם נישואין: היבטים הלכתיים ורעיוניים

פרק ה' | סג, א – סד, ב

שיעור 22 -עוברת על דת משה ויהודים

פרק ז' | עב, א – ב

שיעור 23 -כיסוי ראש לנשים

פרק ז' | עב, א – ב

שיעור 24 -קביעת מקום מגורים

פרק י"ג | קי, א-ב

שיעור 25 -הכל מעלין לארץ ישראל

פרק י"ג | קי, ב
טוען עוד שיעורים...