נושא: סנהדרין

שיעור 1 – מבוא למשנה סנהדרין

משנה סנהדרין

שיעור 2 – משנה סנהדרין פרק ד'

משנה סנהדרין פרק ד'

שיעור 3 – בתי הדין

משנה סנהדרין פרק ד'

שיעור 4 – איום

משנה סנהדרין פרק ד'

שיעור 5 – דרישה וחקירה בדיני ממונות

פרק ד' | לב, א

שיעור 6 – שלא תנעול דלת בפני לווין

פרק ד' | לב, א

שיעור 1 – פתיחה למסכת סנהדרין – עיון במשנה וברמב"ם

פרק א' | ב, א

שיעור 3 – סוגיית הפתיחה לפרק דיני ממונות

פרק א' | ב-ג

שיעור 4 – בעניין הצורך במומחין ופסול הדיוטות, ואיסור לדון בפני הדיוטות מדאורייתא

פרק א' | ב-ג

שיעור 5 – מניין הדיינים

פרק א' | ג, ב

שיעור 6 – סמיכת זקנים

פרק א' | יג, ב

שיעור 7 – יחיד מומחה

פרק א' | ה, א

שיעור 8 – נקיטת רשות מראש הגולה

פרק א' | ה, א

שיעור 9 – יורה יורה

פרק א' | ה, ב

שיעור 10 – דיין שטעה # 1

פרק א' | ו, א

שיעור 11 – דיין שטעה # 2

פרק א' | ו, א

שיעור 12 – פשרה

פרק א' | ו, א – ו, ב

שיעור 13 – חובת הדיין לדון

פרק א' | ו, ב

שיעור 14 – תודעת הדיין

פרק א' | ז-ח

שיעור 15 – מוציא שם רע

פרק א' | ח, א

שיעור 16 – נמצא אחד מהם קרוב או פסול

פרק א' | ט, א

שיעור 17 – פלגינן דיבורא

פרק א' | ט, ב – י, א

שיעור 18 – מכות בכמה?

פרק א' | י, א

שיעור 19 – עיבור החודש בשלושה

פרק א' | י, ב

שיעור 20 – קידוש החודש על פי הראיה ועל פי החשבון

פרק א' | י, ב

שיעור 21 – הרכב הדיינים המעבר את השנה

פרק א' | י, ב

שיעור 1 – פתיחה לפרק שלישי ומח' ר"מ וחכמים בעניין זבל"א

פרק ג' | כג, א

שיעור 2 – מחלוקת רבי מאיר וחכמים בעניין זבל"א

פרק ג' | כג, א

שיעור 3 – נוגע בעדות, צריך לברר

פרק ג' | כג, ב

שיעור 4 – נאמן עליי אבא

פרק ג' | כד, א

שיעור 5 – ואלו הן הפסולין # 1

פרק ג' | כד, ב

שיעור 6 – אסמכתא

פרק ג' | כד, ב

שיעור 7 – ואלו הן הפסולין # 2

פרק ג' | כה, א

שיעור 8 – פסול מפריחי יונים לעדות והדרכים להכשיר פסול לעדות

פרק ג' | כה, א

שיעור 9 – סוחרי שביעית

פרק ג' | כו, א

שיעור 10 – היתקי עבודת קרקע בשביעית

פרק ג' | כו, א

שיעור 11 – הכרזה ומידת הזדון הפוסלת

פרק ג' | כו, ב

שיעור 12 – עד זומן: ממתי נפסל?

פרק ג' | כו, ב

שיעור 13 – מומר אוכל נבלות

פרק ג' | כז, א

שיעור 14 – נאמנות פסולי עדות באיסורים ובעדות אשה

פרק ג' | כז, ב

שיעור 15 – ואלו הן הקרובים

פרק ג' | כז, ב

שיעור 16 – בעניין עדותו של מי שאינו שומר תורה ומצוות בימינו

פרק ג' | כז, ב

שיעור 17 – השלמת רשימת פסולי עדות – עיון ברמב"ם הלכות עדות פ"ט

פרק ג' | כז, ב

שיעור 18 – עדות מיוחדת

פרק ג' | ל, א

שיעור 19 – הכחשה בבדיקות

פרק ג' | ל, ב

שיעור 20 – ראיה אחרונה

פרק ג' | ל, ב

שיעור 7 – הכחשה בחקירות בדיני ממונות; דין מרומה; שתי ספינות; הלוך אחרי בית דין יפה

פרק ד' | לב, ב

שיעור 8 – פותחין לזכות

פרק ד' | לב, ב

שיעור 9 – טעות בדיני ממונות # 1 – כיצד נוצרה הסתירה בין המשניות? השתלשלות הדיון האמוראי

פרק ד' | לג, א

שיעור 10 – טעות בדיני ממונות # 2 – הסברי הראשונים לרב יוסף ולרב נחמן

פרק ד' | לג, א

שיעור 11 – טעות בדיני ממונות # 3 – הסבר רב ששת המבחין בין טעות בדבר משנה ובין טעות בשיקול הדעת

פרק ד' | לג, א

שיעור 12 – טעות בדיני ממונות # 4 – הסבר רב חסדא

פרק ד' | לג, א

שיעור 13 – טעות בדיני ממונות # 5 – הבבות השונות של הרי"ף ושל הרז"ה

פרק ד' | לג, א

שיעור 14 – טעות בדיני ממונות # 6 – רמב"ם

פרק ד' | לג, א

שיעור 15 – מחזירין לזכות ולא לחובה

פרק ד' | לג, ב

שיעור 16 – מחזירים בדיני נפשות בטעה בדבר שהצדוקים מודים בו # 1

פרק ד' | לג, ב

שיעור 17 – מחזירים בדיני נפשות בטעה בדבר שהצדוקים מודים בו # 2

פרק ד' | לג, ב

שיעור 18 – בדיני ממונות הכל מלמדים זכות

פרק ד' | לג, ב

שיעור 19 – לימוד חובה בשעת גמר דין

פרק ד' | לד, א

שיעור 20 – דיני ממונות דנים ביום

פרק ד' | לד, ב

שיעור 1 – פתיחה למסכת סנהדרין

פרק א' | ב, א

שיעור 2 – סוגיית הפתיחה

פרק א' | ב-ג

שיעור 3 – מומחים והדיוטות

פרק א' | ב-ג

שיעור 4 – מניין הדיינים בדיני ממונות

פרק א' |ג, ב

שיעור 5 – יחיד מומחה

פרק א' | ה, א

שיעור 6 – נקיטת רשות מראש הגולה

פרק א' | ה, א

שיעור 7 – יורה יורה

פרק א' | ה, ב

שיעור 8 – שנים שדנו ודיין שטעה

פרק א' | ה, ב – ו, א
טוען עוד שיעורים...