נושא: שומרים - סוגיות מפרקים ז ח ו ג - תשס"ג

בזמן חורף תשס"ג למדנו בישיבת הקיבוץ הדתי את הסוגיות במסכת בבא מציעא שעוסקות בדיני שומרים. התחלנו בסוף פרק שביעי; משם המשכנו לסוגיות בפרק שמיני; משם לסוגיות בסוף פרק שישי; סיימנו בלימוד סוגיות בפרק שלישי

שיעור 1 – פתיחה לסוגיות שומרים

שומרים

שיעור 2 – הגדאת אונס בדיני שומרים

פרק ז' | צג, א

שיעור 3 – הגדרת אונס בסוגיית בבא מציעא צג

פרק ז' | צג, א

שיעור 4 – תנאי שיש מעשה בתחלתו

פרק ז' | צד, א

שיעור 5 – תחילתו בפשיעה וסופו באונס

פרק ז' | צג, א-ב

שיעור 6 – תנאי שאי אפשר לקיימו

פרק ז' | צד, א

שיעור 7 – מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים

פרק ז' | צד, א

שיעור 8 – פתיחה לפרק השואל

פרק ח' | צד, א

שיעור 9 – בעליו עמו

פרק ח' | צה-צו

שיעור 10 – בעליו עמו: הגדרות

פרק ח' | צז, א

שיעור 11 – האיבעיות של רמי בר חמא

פרק ח' | צו, א

שיעור 12 – בעל בנכסי אשתו

פרק ח' | צו, א-ב

שיעור 13 – איבעיות רמי בר חמא: בין כתובות לבבא מציעא

פרק ח' | צו, א-ב

שיעור 14 – מתה מחמת מלאכה

פרק ח' | צו, ב

שיעור 15 – חביצא דתמרי: תשלומים בהדיוט ובהקדש

פרק ח' | צט, ב

שיעור 16 – הני שקולאי

פרק ח' | צט, ב

שיעור 17 – סומכוס: ממון המוטל בספק חולקין

פרק ח' | ק, א

שיעור 18 – אין נשבעין על העבדים

פרק ח' | ק, א-ב

שיעור 19 – כל האומנין שומרי שכר

פרק ו' | פ, ב

שיעור 20 – הנח לפני

פרק ו' | פ-פא

שיעור 21 – מה לי לשקר במקום עדים

פרק ו' | פא, ב

שיעור 22 – המלוה על המשכון

פרק ו' | פא, ב

שיעור 23 – פתיחה לפרק המפקיד

פרק ג' | לג, ב

שיעור 24 – דבר שלא בא לעולם

פרק ג' | לג, ב
טוען עוד שיעורים...