נושא: שנים אוחזין תשע"א

שיעור 1 – מסכת נזיקין וחלוקתה לבבות

פרק א' | משנה בבא מציעא

שיעור 2 – משנה פרק שנים אוחזין

פרק א' | משנה בבא מציעא פרק א'

שיעור 3 – סוגיית הפתיחה # 1 – חטיבה ראשונה

פרק א' | ב, א

שיעור 4 – סוגיית הפתיחה # 2 – חטיבה שניה – לימא מתניתין דלא כבן ננס

פרק א' | ב, א-ב

שיעור 5 – סוגיית פתיחה # 3 – מחלוקת סומכוס וחכמים

פרק א' | ב, ב

שיעור 6 – סוגיית פתיחה # 4 – לימא מתניתין דלא כסומכוס: לבירור יחלוקו בשבועה

פרק א' | ב, ב

שיעור 7 – סוגיית הפתיחה # 5 – יהא מונח והמשך בירור יחלוקו בשבועה

פרק א' | ג, א

שיעור 8 – הסבר ר' חייא קמייתא ליחלוקו בשבועה

פרק א' | ב-ג

שיעור 9 – המוציא מחבירו עליו הראיה ויחלוקו במשנה # 1

פרק א' | ב-ג

שיעור 10 – המוציא מחבירו ויחלוקו במשנה # 2 – העצמת המוציא מחבירו עליו הראיה על ידי האמוראים

פרק א' | ב-ג

שיעור 11 – כל דאלים גבר

פרק א' | ב-ג

שיעור 12 – תקפו כהן # 1 – הרקע להיוצרות האיבעיא על תקפה אחד בפנינו

פרק א' | ו, א

שיעור 13 – תקפו כהן # 2 – הסבר האיבעיא הראשונה

פרק א' | ו, א

שיעור 14 – תקפו כהן # 3 – מעבר לאיבעיא השניה והיחס בינה ובין האיבעיא הראשונה

פרק א' | ו, א

שיעור 15 – תקפו כהן # 4 – הסברי הראשונים ליחס בין האיבעיות

פרק א' | ו, ב

שיעור 16 – תקפו כהן # 5 – ראית הגמרא ממעשר בהמה

פרק א' | ו, ב

שיעור 17 – תקפו כהן # 6 – תפיסה בספקות – תוספות, רמב"ן ורמב"ם

פרק א' | ו, ב

שיעור 18 – תקפו כהן # 7 – תפיסה בספיקות: רמב"ם ורמב"ן

פרק א' | ו, ב

שיעור 19 – תקפו כהן # 8 – תפיסה בתיקו: רמב"ם ורמב"ן

פרקא '| ו, ב

שיעור 20 – תקפו כהן # 9 – תקפו כהן של הש"ך – תפיסה בספיקות

פרק א' | ו, ב

שיעור 21 – מבוא לרבי חייא קמייתא: שבועת התורה, 'כי הוא זה'

פרק א' | ג, א

שיעור 22 – עירוב פרשיות

פרק א' | ג, א

שיעור 23 – רבי חייא קמייתא # 1: פרשנות המימרה מתוך השוואה של בבלי לירושלמי

פרק א' | ג, א

שיעור 24 – רבי חייא קמייתא # 2: הסבר ההווא אמינא שלא נחייב שבועה על סמך מימרת רבה

פרק א' | ג, א-ב
טוען עוד שיעורים...