נושא: שנים אוחזין תשפ"א

שיעור 1 – מבט למשניות פרק שנים אוחזין

פרק א' | משנה בבא מציעא פרק א'

שיעור 2 – סוגיית הפתיחה # 1: חטיבה ראשונה – מודלים שונים של 'יחלוקו'

פרק א' | ב, א

שיעור 3 – סוגיית הפתיחה # 2: חטיבה שניה – 'לימא מתניתין דלא כסומכוס'

פרק א' | ב, ב

שיעור 4 – סוגיית הפתיחה # 3: יהא מונח

פרק א' | ב, ב – ג, א

שיעור 5 – ממון המוטל בספק בספרות התנאים – יחלוקו והמוציא מחבירו עליו הראיה

פרק א' | ב-ג

שיעור 6 – ממון המוטל בספק בתורת הראשונים – היחס בין תחילת בבא מציעא ובין סוגיית בבא בתרא לד

פרק א' | ב-ג

שיעור 7 – רבי חייא קמייתא # 1: מבוא למודה במקצת – עירוב פרשיות

פרק א' | ג-ה

שיעור 8 – רבי חייא קמייתא # 2: מה הקל וחומר? ה'מחייב' של שבועה

פרק א' | ג, ב

שיעור 9 – הילך # 1: הקשר בין רבי חייא קמייתא ובין רבי חייא בתרייתא – האם יש רצף ביניהם?

פרק א' | ד, א

שיעור 10 – הילך # 2: מלוה, פיקדון, משכון, סלעין דינרין

פרק א' | ד, א

שיעור 11 – הילך # 3: סלעין דינרין, כפירת שעבוד קרקעות

פרק א' | ד, א

שיעור 12 – ההוא רעיא, שבועת היסת

פרק א' | ה, א

שיעור 13 – נוסח שבועת יחלוקו; מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא

פרק א' | ה, ב – ו, א

שיעור 14 – תקפו כהן # 1: מבט על הסוגייה – הקשר בין שתי האיבעיות

פרק א' | ו-ז

שיעור 15 – תקפו כהן # 2: הסבר היחס בין שתי האיבעיות; הסבר הראיה מתקפו כהן

פרק א' | ו, א – ו, ב

שיעור 16 – תקפו כהן # 3: הראיה ממעשר בהמה – הספיקות נכנסין לדיר

פרק א' | ו, ב – ז, א

שיעור 17 – תקפו כהן # 4: שיטות הראשונים בתפיסה בספיקות

פרק א' | ו-ז

שיעור 18 – שנים אדוקים בטלית: יחלוקו לעומת 'זה נוטל עד מקום שידו מגעת'

פרק א' | ז, א-ב

שיעור 19 – שנים אדוקים בשטר: האם שטר דומה לטלית? האם יש בשטר דין 'זה נוטל עד מקום שידו מגעת'?

פרק א' | ז, ב

שיעור 20 – המגביה מציאה לחבירו # 1: המשנה וסוגיית הגמרא- שיטות האמוראים

פרק א' | ט, ב – י, א

שיעור 21 – המגביה מציאה לחבירו # 2: הסבר המחלוקת; האם מציאה מוגדרת 'חב לאחרים'

פרק א' | ט, ב – י, א

שיעור 22 – ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום

פרק א' | י, א

שיעור 23 – חצר משום שליחות או משום יד?

פרק א' | י, ב

שיעור 24 – קניין חצר בגט, מציאה ומתנה

פרק א' | יא, א
טוען עוד שיעורים...