נושא: קריאת שמע - שער הגמרא תשפ"א

שיעור 1 – פתיחה לסוגיות קריאת שמע

פרק א' | ב, א

שיעור 2 – מאימתי קורין את שמע בערבית # 1

פרק א' | ב, א-ב

שיעור 3 – מאימתי קוראין את שמע בערבית # 2

פרק א' | ב, א-ב

שיעור 4 – סוף זמן קריאת שמע של ערבית

פרק א' | ב, א; ט, א

שיעור 5 – ברייתות רשב"י

פרק א' | ח, ב

שיעור 6 – זמן קריאת שמע של שחרית

פרק א' | ט, ב

שיעור 7 – מחלוקת בית שמאי ובית הלל על 'בשכבך ובקומך'

פרק א' | י, ב – יא, א

שיעור 8 – ברכות קריאת שמע

פרק א' | יא, ב – יב, א

שיעור 9 – כוונה בקריאת שמע

פרק ב' | יג, א-ב

שיעור 10 – קביעת פרשיות שמע

פרקים א' -ב' | יב, ב, יד, ב

שיעור 11 – זכירת יציאת מצרים בקריאת שמע

פרקים א' -ב' | יב, ב, יד, ב

שיעור 12 – פטורים מקריאת שמע – חתן ומי שמתו מוטל לפניו

פרק ב' | טז, ב

שיעור 13 – כבוד הבריות

פרק ג' | יט, ב

שיעור 14 – פורס את שמע

פרקים א'-ב'
טוען עוד שיעורים...