שיעור 11 – סרטיא ופלטיא

השיעור עוסק בסוגית בבא מציעא כד, א, העוסקת במוצא אבידה בסרטיא ופלטיא – מקומות הומי אדם. הסוגיה מתמקדת בשאלה באילו מקרים נאמרה שיטת ר' שמעון בן אלעזר ובאילו מקרים חכמים חולקים וכמי ההלכה. ניכר בסוגיה שהיא מבקשת לפסוק שאין חובת השבת אבידה במקרה שלא ניתן למצוא את הבעלים. במסגרת הסוגיה עולה הניתוק האפשרי בין חובת הכרזה ובין ההיתר למוצא לקחת את החפץ לעצמו. הסוגיה מציעה מקרה בו אין חובה להכריז אך החפץ אינו שלו.

מקורות לשיעור

  • תוספתא בבא מציעא ב:ב
  • בבא מציעא כד. "וכן היה רבי שמעון בן אלעזר… לקנקנה" (כד:)
  • כד. תד"ה כי קאמר, אפילו ברוב ישראל, אם תמצי לומר, בטמון
  • רשב"א ד"ה מפני וד"ה בסרטיא ופלטיא