פרק ג' | כח-כט

שיעור 1 – פתיחה לפרק חזקת הבתים

מראי מקומות

א. רקע

 1. מומלץ לערוך היכרות ראשונית עם מושגי חג"ש בלימוד בבקיאות של משניות הפרק.
 2. רקע למדני – עיינו ברמב"ם הלכות טוען ונטען פ"ח הל' א-ג, פרק י"א הל' א-ב. מהו ההבדל המרכזי בין מוחזקות קרקע ובין מוחזקות מטלטלין? האם יש לזה ביטוים הלכתיים נוספים (קניין, גזלה)?

ב. המקור לדין חג"ש

1. לימדו את סוגיית הגמרא הראשונה עם רש"י, עד כט. "חברא אית ליה".

 • עימדו על מבנה הסוגייה ועל זיהוי האמוראים הדוברים בה. כמה יחידות הסבר מצויות בה?
 • עיינו בירושלמי בתחילת הפרק. מהו המקור לחג"ש?
 • להרחבה (לעיין רק בגמר הכנת המקורות):
  • * בעדי הנוסח השונים (ניתן לראותם אצלי) יש חילופים ביחס לשם האמורא האומר את אטעם לא קפיד.
  • * ראו את הסימן הנמצא בכ"י מינכן 95 בכט.. מה פשרו? ביאור אצל רי"ן אפשטיין במבואות לספרות האמוראים, בביאורו לב"ב כט..

2. הולכי אושא:

 • רקע קצר בעניין שור המועד – ב"ק כג: המשנה, ובגמרא עד "לא כל שכן" (ראש כד.).
 • נעיין בביאורי הסוגייה בתוס' ובחידושי הרמב"ן:
  • * עיינו בכח. תד"ה עד נגיחה; כח: תד"ה אלא מעתה חזקה, החצי הראשון; תד"ה אלא מעתה מחאה.
  • * חידושי הרמב"ן ד"ה משור המועד.
 • ההצלבה לר"מ ולר"י – שימו לב לתפיסות היסוד השונות. האם חזקה היא יחידת זמן או עונות?
 • שימו לב כיצד קושיות הגמרא פורסות בפנינו את מושגי היסוד של חג"ש.

3. רב יוסף:

 • * ראו את הנוסחאות והפירושים השונים בגמרא ברש"י ובתד"ה ודלמא.
 • * להרחבה – ר"י מיגאש ד"ה שהרי ורמב"ן ד"ה שהרי נביא.

4. הסבר רבא (או רבה) הראשון – מהו יסוד חג"ש להסבר זה? (להרחבה – רשב"א כח: ד"ה אלא מעתה כל חזקה).

5. הסבר רבא השני – מזדהר איניש. מהו יסוד חג"ש להסבר זה?

 • עיינו מב. "אכלה בפני האב שנה… הרי זו חזקה", ובחידושי הרמב"ן שם ד"ה הא דתניא אכלה האב.
 • קצות החושן סימן קמ ס"ק ב'.
 • תוספות רי"ד לט: ד"ה מר סבר סהדותא.

6. סכמו ביחס להסברים השונים:

 • מהו יסוד דין חג"ש?
 • האם יש שלוש יחידות של שנה או יחידה אחת של שלוש שנים?

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 22 – אריסין, נוגע בעדות  ותליוה וזבין

פרק ג' | מו-מט

שיעור 21 – אומן אין לו חזקה

פרק ג' | מה-מו

שיעור 20 – נוגע בעודת

פרק ג' | מג-מה

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *