שיעור 1 – פתיחה לפרק כלל גדול – סוגיית הפתיחה

מראי מקומות

א. כלל גדול

  • משנה שבת ז: א
  • סוגיית הבבלי סח. 'מאי טעמא… לא תנן'
  • ירושלמי שבת ז:א 'כלל גדול… ממנו'

ב. השוכח עיקר שבת

  • תוספתא שבת ח: ה
  • שבת סח. ' רב ושמואל דאמרי תרוייהו… כמאן כמונבז' (סט.)
  • ירושלמי שבת ז: א 'אנן תנינן.. היא הדא היא הדא'