פרק ט' | קלט, ב

שיעור 1 – פתיחה לפרק מי שמת

מראי מקומות

א. שם המסכת ומקומה במסכת נזיקין

 1. עבודה זרה ו: "הלכתא כרבי יהושע בן קרחה… חדא מסכתא היא" וברש"י ד"ה נזיקין כולהו.
 2. חידושי הרמב"ן למסכת שבועות ב: ד"ה מכדי תנא ממכות.
 3. עיין בכ"י קויפמן של המשנה, והתרשמו מחלוקת המסכתות וממספור הפרקים.
 4. לפי איזה קריטריון חולקה מסכת נזיקין – לפי קריטריון ענייני תכני או חלוקה סכמתית לשלוש? נסו לענות לפי הידוע לכם על תכני מסכת נזיקין. דון בזה לאור ידיעותיך על שיקולי העריכה של המשנה. [להרחבה – הסבר הרמב"ם לחלוקה בהקדמתו לפירוש המשנה, במהדורת הרב קאפח עמ' טו; הקדמת המאירי לב"ק (עמ' 1)].
 5. עיין בתוספתא ב"מ פי"א ובתחילת תוספתא ב"ב פ"א. עימדו על ההתאמה בין פרקי התוספתא ובין פרקי המשנה. איזה קריטריון חלוקה משתקף כאן?
 6. להרחבה – תוספתא כפשוטה לבבא מציעא עמ' 320 הערה 63; המבוא של ר"ח אלבק למשנה בבא מציעא עמ' 62 הערה 17.
 7. סיכומים – רי"ן אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה עמ' 983-982; המבוא של ר"ח אלבק לב"ק עמ' 10 ובהערה 7.
 8. עיין בספרי הרמב"ם המקבילים למסכת נזיקין וערוך השוואה בין הסדר שם ובין הסדר במשנה. [להרחבה – הסבר הרמב"ם לחלוקת הספרים, נמצא בתחילת משנה תורה אחרי מנין המצוות; רמב"ם הל' אישות פ"ו הי"ד ובהשגת הראב"ד].

ב. משניות

עיין בבקיאות במשניות פרקים ח' וט' בבבא בתרא ועמוד על הנושאים והמבנה של הפרקים.

ג. מזונות הבנות – רקע

 1. משנה בבא בתרא פ"ט מ"א (=המשנה קלט:); כתובות פי"ג מ"ג (=המשנה קח:).
 2. משנה כתובות פ"ד מ"ו ומי"א.
 3. תוספתא כתובות פ"ד ה"ח (מה' ר"ש ליברמן עמ' 67).
 4. כתובות מט. "במזונות בתו… אינן ניזונין"; מט: "אמר רבי אילעא… קטנים" (להרחבה – מומלץ לעיין בסוגייה כולה).
 5. ירושלמי כתובות פ"ד ה"ח, כ"ח ע"ד, "מצוה לזון את הבנות… על מזונותיה"; שם, "ר' לעזר… אביהן" (מומלץ לעיין ברפרוף בהמשך הסוגייה הדנה במדרש כתובה).
 6. סיכום בתוספתא כפשוטה לכתובות עמ' 245.
 7. מה הניע את חז"ל לתקן מזונות הבנות? האם מתגלמות הבנות שונות של התקנה בדיון האם ניזונות בחייו?
 8. להרחבה – הרב הרצוג, תחוקה לישראל על פי התורה, ב', עמ' 95, 128; M. A. Friedman, Jewish Marriage in Palestine, I, pp. 356-373.
 9. להרחבה – איזה טקסט דרש ראב"ע? ראה בפירושי הריב"ן לכתובות, יצא לאור ע"י הרי"ן אפשטיין, מחקרים בספרות התלמודית, ג', עמ' 86; הרי"ן אפשטיין מבוא לנוסח המשנה עמ' 728; פרידמן עמ' 377-374.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 16 – מתנת שכיב מרע # 3

קמז, ב – קמח, ב

שיעור 15 – מתנת שכיב מרע # 2

פרק ט' | קמו, ב – קמז, א

שיעור 14 – מתנת שכיב מרע # 1

פרק ט' | קמו, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *