פרק א' | ד, א-ב

שיעור 10 – חתן אבל

מראי מקומות

  • ג: ' ואיבעית אימא מאי מחמת האונס… ולא במוצ"ש' (ד.); ד:, 'מאי קולא… אבילות'
  • רקע – אבילות ואנינות – רמב"ם הלכות אבל פ"א הל' א-ב; פ"ד ה"ו; פ"ה ה"א
  • האם אונן אסור בתשמיש המיטה? עיין היטב ברמב"ם הנ"ל; מועד קטן כג: תד"ה ואינו; רמב"ן בתורת האדם שער האבל, 'ולענין שאילתא דשאילנא קדמיכון… ודחו זה מפני זה'
  • כיצד הראשונים האוסרים אונן בתשמיש יסבירו מדוע מכניסים את המת לחדר ואת החתן והכלה לחופה ולא קוברים קודם את המת? כיצד יסבירו את הגמרא ד: "מאי קולא… ימי אבילות"? ראו מו"ק כג: סוף תד"ה ואינו אוכל, 'ובתשמיש המיטה… לזלזולי באבילות'; תורת האדם שער הסוף, 'ולענין תשמיש המיטה… רבינו הגדול ז"ל'; ג: שיטה מקובצת ד"ה וכתב בעל הטורים
  • רמב"ן ד"ה מכניסין את המת לחדר; ר"ן על הרי"ף (א: בדפי רב אלפס) ד"ה ופורש.
  • שאלה למחשבה – איך הר"ן פירש 'שב ואל תעשה'? האם הפירוש הכרחי? ראו יו"ד שעב:א ברמ"א ובפתחי תשובה – מה שתי ההגדרות האפשריות לשוא"ת?
  • רמב"ם אבל יא: ז-ח;
  • היכא שאין לו פסידא – רי"ף כתובות א:, 'ושמעינן…' ; רמב"ן תורת האדם שער הסוף ד"ה בפרק בתולה;  רא"ש כתובות א ו, [טור וב"י יו"ד שמא]
  • להרחבה –  ד. תד"ה אבל איפכא לא

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – קבוע # 2 – הסבר הדין – מה בין 'קבוע' ל'פריש'

פרק א' | טו, א

שיעור 35 – קבוע # 1 – עיון ב'ראשית' בתוספתא

פרק א' | טו, א

שיעור 34 – תרי רובי

פרק א' | טו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *