פרק ה' | מז-מט

שיעור 10 – קטורת – חתיית גחלים וחפינה

הולכת קטורת ומחתה

א.  מקראות

 1. ויקרא ט"ז, יב-יג.
 2. בפשוטו של מקרא, מהו "המזבח מלפני ד'"? מה משמעות התקבולת בין שני הפסוקים המתארים פעולות הנעשות לפני ד'?

ב. הולכת כף ומחתה – מקורות חז"ל

 1. משנה יומא פ"ד משניות ג-ד; פ"ה משנה א.
 2. תוספתא כיפורים פ"ב הי"א.
 3. משנה תמיד פ"ה משניות ד-ה; פ"ו משניות ב-ג.
 4. יומא מז. "מחתה… וזרזתני".
 5. יומא מח. שורה אחרונה, "בעי רב פפא חישב בחתיית… תיקו", וברש"י ובתד"ה חישב, עד "או לא".
 6. יומא מח: "בעי מיניה מרב ששת הולכה בשמאל… מעשה איצטבא".
 7. מנחות כה. "תנו רבנן ונשא אהרן… דהכשירו בשמאל הוא".
 8. ירושלמי יומא:
  • פ"ד ה"ד, "בכל יום היתה כבידה… קובעו במסמר" (אקדמיה עמ' 579 שו' 50- עמ' 580 שו' 4).
  • פ"ה ה"א – הדיון על הילוך בזר, בעיקר "מתניתא פליגא… אם החליף פסול".

ג. ראשונים

 1. רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א, "כבר ביארנו שהולכה בשמאל… בשמאלו", ובכסף משנה ד"ה אבל מפני כובד המחתה (לחם משנה ד"ה כבר ביארנו ומהר"י קורקוס ד"ה כבר ביארנו).
 2. רמב"ן מלחמת ה' ליומא, א: בדפי הרב אלפס, הדיון על הפייס השלישי.
 3. ריטב"א יומא מט. ד"ה תיובתא.

ד. להרחבה – אחרונים

 1. מקדש דוד קדשים סימן כד אות ד, ד"ה לאחר שחפן.
 2. שיעורי הגרי"ד על עבודת יום הכיפורים עמ' צט-קב.
 3. חידושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ"ג ה"ד.
 4. חידושי הגר"מ והגרי"ד עמ' נז ד"ה בדין חתיית הגחלים.
 5. אגרות הגרי"ד עמ' קצט.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 9 – קטורת – מעלה עשן

פרק א' | יט; נג

שיעור 8 – קטורת – מחלוקת פרושים וצדוקים

פרק א' | יט; נג

שיעור 7 – קטורת

פרק א' | יט; נג

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *