פרק א' | ד, ב; ט, ב

שיעור 10 – קידושי ביאה

קידושי ביאה (ד:, ט:-יא.)

א. הלימודים

 1. מדרשי הלכה:
  • ספרי לדברים פיסקא רסח.
  • מדרש תנאים לדברים כד, א.
 2. בבלי:
  • ד: "ובעלה… ובעלה".
  • ט: "ובביאה מנא לן… ש"מ תרתי" (בי.; התמקדו במה שנוגע למקור לקידושי ביאה ואל תסתבכו בכל מה שמסתעף מהסוגיה).
 3. ירושלמי בהתחלת קידושין עד "מגיד שהיא נקנית בביאה" (מומלץ לעיין במהדורת מנחם כ"ץ).

ב. נקודות לעיון:

 1. השוו את נוסח הברייתא במקורות השונים. ראו מה נוסף במקורות המאוחרים יותר. שימו לב לדמיון התופעה למה שראינו ביחס לדרשה של קידושי כסף.
 2. ד, ב:
  • תד"ה ובעלה – ראו את הערתם על פרשנות המונח "יקח" במקרא בזיקה ללקיחת אישה.
  • "שכן זקוקה ועומדת" – ראו רמב"ן ד"ה מה ליבמה.
 3. ט, ב:
  • מה פשר הצעת הגמרא ששטר לבד קונה ואילו כסף וביאה קונים רק יחד?
 4. עיינו בתשובת הרמב"ם סימן שנ"ה ובהשגת הרמב"ן על תשובה זו בשורש ב' בספר המצוות, וראו כיצד הם מפרשים את הסוגיה. (בשלב זה נתמקד במה שנוגע לסוגיה ט: ולא ניכנס לעובי הקורה בשאלת מעמד קידושי כסף כדאורייתא או דרבנן במשנת הרמב"ם).

ג. אופי קידושי ביאה

 1. עיינו באיבעית הגמרא בי. "איבעיא להו ביאה נשואין עושה או ארוסין עושה". מהו הרקע להעלאת האיבעיא ומדוע יש איבעיא כזו רק ביחס לקידושי ביאה ולא ביחס לשאר דרכי הקידושין? (למי שיש זמן, מומלץ ללמוד את ראיות הגמרא. לאיזה צד באיבעיא נוטות פשטות המקורות המובאים כראיות?).
 2. עיינו בגמרא י. "איבעיא להו תחילת ביאה… על גמר ביאה".
  • מהם צדדי הספק של הגמרא? מהו השוני בין תחילת ביאה וסוף ביאה?
  • דייקו היטב בלשון הריטב"א בד"ה איבעיא להו תחלת ביאה. כיצד הבין הריטב"א את ההבדל בין תחילת ביאה וסוף ביאה?
  • האם למסקנת רבא שסוף ביאה קונה יש הבדל מהותי בין סוף ותחילה?
 3. יב: "דרב מנגיד… על דמקדש בביאה".
 4. עיינו בתד"ה כל הבועל:
  • עמדו על הסתירה בין סוגיתנו ובין הגמרא ביבמות.
  • עברו על התירוצים השונים בתוספות והבהיר לעצמכם את המתודה בה בחר כל תירוץ ליישב את הסתירה בין הסוגיות.
  • תירוץ הרשב"א בתוס' – כיצד מסביר הר"ש את ההבדל בין הסוגיות? חשבו היטב – האם ניתן להסביר את תירוצו אחרת? (חשבו היטב – האם תחילת ביאה והעראה הם אותו דבר?)
  • תירוץ רב ניסים – מהו יסוד החילוק בין קידושין ובין נישואין? עיינו במאמרו של סבי מו"ר הרב זצ"ל 'מה דודך מדוד בהערה 4 (בדברי הגות והערכה ע' 10.)
 5. להרחבה:
  • עיינו בספרו של ש' אברמסון, רב נסים גאון – חמישה ספרים, עמ' 268.
  • נויבואר, פרק עשירי, "קידושי ביאה – הקידושין המקוריים", עמ' 44-36.
  • על זהות הרשב"א בתוס' – א"א אורבך, בעלי התוספות עמ' 119 הערה 37.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *