פרק ו' | לו, א

שיעור 10 – קמחא דחיטי

ההקלטה חסירה – מוזמנים לעיין במקורות

קמחא דחיטי – המשך בירור השפעת אישתני על ברכת הפירות

א. פתיחה

בלימוד סוגית ברכה על שמן זית העמדנו כמה יסודות חשובים בפרק:

 1. הסבר ייחוד הברכה על לחם ויין וייחוד ברכה על דגן, תירוש ויצהר, והתבוננות בייחוד היין והשמן;
 2. השפעת אישתני על ברכת הפירות;
 3. בירור האם מברך על הנאה או על אכילה, כולל התבוננות בייחוד האפשרי של מעמד ברכת שהכל לעומת ברכת הפירות בשאלה זו.

בלימוד השבוע, נמשיך להעמיק את הבנתו את יסודות אלו בעיון בסוגיות נוספות – קמחא דחיטי ויין חי; סוגיות בלח. – דובשא דתמרי, טרימא ושתיתא; סוגיות נוספות על ייחוד ברכת לחם ויין.

ב. השלמת עיקר וטפל מסוגית אניגרון

 1. לו. רש"י ד"ה החושש בגרונו.
 2. רמב"ם הלכות ברכות פ"ח ה"ב.
 3. רשב"א ד"ה הכא במאי עסקינן בחושש בגרונו.
 4. שאלה לעיון – האם עיקר וטפל נקבע על ידי מדד אובייקטיבי או על ידי כוונת האדם הסובייקטיבית?

ג. קמחא דחיטי

 1. לו. "קמחא דחיטי… בעי ברוכי" (עיינו בנוסח הסוגיה בכ"י אוקספורד, מצורף).
 2. רקע – הברכה על כוסס חיטים – תוספתא ברכות פ"ד ה"ו, ומקבילתה בבבלי ברכות לז. "והתניא הכוסס את החטה… מעין שלש".
 3. רש"י ד"ה הכא אית ליה וד"ה דאית ליה הנאה.
 4. באיזה קמח מדובר?
  • תד"ה קמחא דחיטי
  • תוס' ר"י החסיד ד"ה קמחא דחיטי (תחלתו; לא נעסוק בשלב זה בברכה אחרונה).
 5. רי"ף, כה. ברב אלפס, "קמחא דחיטי… שהכל", ובתלמידי רבנו יונה ד"ה קמחא דחיטי, ד"ה ורב נחמן וד"ה נמצא.
 6. רשב"א ד"ה קימחא דחיטי (אף כאן, לא נעסוק עתה בברכה לאחריה).
 7. רא"ה ד"ה קמחא דחיטי.
 8. רמב"ם הלכות ברכות פ"ג ה"ב.
 9. להרחבה:
  • ריטב"א ד"ה קימחא דחיטי, והלכות ברכות לריטב"א פרק ראשון אות כו.
  • רא"ש סימן ב'.
 10. שאלות לעיון:
  • מהו יסוד מחלוקת האמוראים – עמדו על הפער בין האמור בכ"י אוקספורד ובפרשנות של כמה ראשונים לסוגיה, ובין הנימוק העולה בדברי רב האי (המצוטט ברשב"א) וברי"ף.
  • מהן שיטות הראשונים פרשני הרי"ף על היחס בין שיטתו ובין ההסבר האחר?
  • מה עולה מסוגיה זו באשר ליסוד אישתני ולהגדרת המחייב בברכה לפניה – הנאה או אכילה?

ד. יין חי ויין מזוג

 1. משנה ברכות פ"ז מ"ה.
 2. תוספתא ברכות פ"ד הל' ב-ג.
 3. בבלי ברכות נ: "ת"ר יין… לקורייטי", וברש"י ד"ה משנתן לתוכו מים".
 4. ירושלמי ברכות פ"ו ה"א, "יין בזמן שהוא כמות… בעינן הן" (מומלץ לעיין עד "ששלקו נשתנה", נושא שלקות יידון בעז"ה בהמשך), (מה' אקדמיה עמ' 49 , משו' 20).
 5. תוספתא כפשוטה לברכות עמ' 57.
 6. להרחבה – אור שמח הלכות ברכות פ"ג ה"ב.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – בציעת הפת # 2

פרק ו' | לט, ב

שיעור 37 – בציעת הפת # 1

פרק ו' | לט, א

שיעור 36 – נוסח ברכת המוציא

פרק ו' | לח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *