פרק ח' | צו, א

שיעור 11 – האיבעיות של רמי בר חמא

מראי מקומות

א. הסוגייה

1. ב"מ צו. "בעי רמי בר חמא… כיד רבו דמיא" (עדיף לעיין עד צו: "מעות הקדש לחולין").

2. מפו את הסוגייה:

 • כמה איבעיות עורר רמי בר חמא?
 • האם ניתן לעמוד על מבנה והשתלשלות האיבעיות?
 • הבחינו בין דברי האמוראים ובין סתמא דגמרא.
 • בחנו את סדר הדורות של האמוראים. האם הסוגייה ערוכה לפי התשתלשלותה הכרונולוגית?

3. עיינו ברמב"ם שאלה ופקדון פ"ב הל' ה-ט.שימו לב לסדר הבאת האיבעיות על ידי הרמב"ם. (להרחבה – העיר על כך בעל חידושי הרי"ם, ב"מ צו. ד"ה והרמב"ם הוכיח).

4. על רמי בר חמא כבעל איבעיות – בדקו את תדירות הופעת המונח "בעי רמי בר חמא" באמצעות המחשב. תוכלו לראות מעיון בסוגיות אלו את יחס אמוראים לרמי בר חמא (להרחבה – ר"ח אלבק, מבוא לתלמודים, עמ' 379-380).

ב. ארבעת האיבעיות הראשונות

1. פירושי הראשונים לאיבעיות:

 • רש"י ד"ה מהו.
 • רמב"ם שאלה ופקדון פ"ב ה"ט (ובמגיד משנה).
 • ריטב"א ד"ה שאלה לריבעה.
 • מאירי עמ' 350 ד"ה השואל את הפרה.

2. נתח את מחלוקת הראשונים:

 • מהם השיקולים המנחים בבחירת הפירושים השונים? התייחס להיבטים טקסטואליים וסברתיים.
 • עמוד על ביאור האיבעיות לשיטת רש"י. (להרחבה – ניתוח האיבעיות במסגרת שיטת רש"י בשיעורי הרא"ל עמ' 115-122).
 • נסח הסבר לשיטת הרמב"ם – מדוע נדונה האפשרות שנתונים אלו ישפיעו רק על דין "בעליו עמו"? חשוב היטב על גדרי הדין, ולאור זאת נסח הסבר. (להרחבה – שיעורי הרא"ל עמ' 123-129).

ג. האיבעיות על שותפין ועל בעל ואשה

 1. שותפין – האם הספק הינו על כל הפרה או על חצי?
  • תד"ה ונשאל לו – ראה גם את תפיסתם ביחס להסבר דין "בעליו עמו".
  • רמב"ם שאלה ופקדון פ"ב ה"ח (להרחבה – משנה למלך).
  • נמוקי יוסף, נה. ברב אלפס לב"מ, ד"ה לכוליה שואל בעינן, ד"ה תיקו, ד"ה אמר המחבר.
  • ניתוח בשיעורי הרא"ל עמ' 125-129.
 2. בעל ואשה – עיין בתד"ה בעל, ריטב"א ד"ה בעל פלוגתא.
  • בדוק באמצעות המחשב את הופעת הביטוי "קנין פירות כקנין הגוף". מי ניסח כלל זה? לאיזה מקור הוא מיוחס בדרך כלל?
  • שליח – תד"ה שליח.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 35 – שליחות יד צריכה חיסרון

פרק ג' | מא, א

שיעור 34 – משנת חבית

פרק ג' | מ, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *