פרק א' | ד, א

שיעור 11 – הילך # 3: סלעין דינרין, כפירת שעבוד קרקעות

מראי מקומות

א. סלעין דינרין

 1. ד., "מיתיבי סלעים דינרין… כפירת שעבוד קרקעות", לימדו את הגמרא עם רש"י.
 2. תוספות:
  א) ד. תד"ה וש"מ דהילך פטור; ד: תד"ה לעולם ותד"ה לעולם.
  ב) ד: תוס' רא"ש ד"ה לא לעולם.
 3. רמב"ם טוען ונטען פ"ד הל' ד-ה.
 4. רמב"ן על הסוגיה (מצורף).
 5. רשב"א ד"ה וכתב הרמב"ן.
 6. נקודות לעיון:
  א) מהי הגדת שטר שכתוב בו סלעים דינרין? עקבו אחרי הסבר רש"י במהלך הסוגיה ובדיון הראשונים האם יש שבועת היסת.
  ב) מהו יסוד הפטור של משיב אבידה לדעת ר"ע – שימו לב להסבר רש"י והרמב"ם לעומת הסבר התוספות שימו לב להיגד ביחס למיגו שעולה בתד"ה לעולם (הראשון) ולהערת הרא"ש על כך.
  ג) מדוע שטר הינו הילך?
  1) שימו לב להסבר רש"י (היזכרו במחלוקת העיטור והר"י מיגאש על משכון; ראו את הסבר האור זרוע לשיטת רש"י
  2) תנו את הדעת לפרשנות דברי הרמב"ם טו"נ ד: ד-ה. מה פשר התנאי שהודאה מחייבת רק אם היא במה שניתן לכפור בו? חשוב על קשר אפשרי למימרת רבה על חיוב מודה במקצת.
  3) ראו את הנפקא מינה שמציין הרשב"א בין רש"י והרמב"ם ביחס לשטר של כתב ידו (שאין בו שעבוד).

להרחבה – למטיבי לכת:

 1. דיון על רמב"ם טוען ונטען ד, ד באגרות הגרי"ד הלוי עמ' רנו-רנח
  שימו לב לאופן בו הגרי"ד מסביר את הילך בפיקדון ואת שיטת הרמב"ם
 2. כפירת שעבוד קרעות – הרב שרלו עסק בנושא זה בשיעור כללי, להשלמת הנושא – חידושי רבנו חיים הלוי הלכות אישות פט"ז הכ"ה והלכות שבועות פ"ח הי"ג.
 3. ירושלמי כתובות ב, א, 'טענו מנה… הראייה' – השוו בין הבבלי והירושלמי

ב. דמי קרקע

 1. ה. "ולמאן דאמר הילך פטור… וכפר בקרקעות".
 2. שיטה מקובצת על אתר, ד"ה איצטריך בשם תשובת הר"י מיגש; ד"ה והראב"ד; (ד"ה וז"ל תוספי הרא"ש).
 3. רמב"ם הלכות טוען ונטען פ"ה ה"ב ובהשגת הראב"ד (המשנה שהראב"ד מצטט היא בשבועות מד:).
 4. למטיבי לכת – חידושי רבנו חיים הלוי הלכות טוען ונטען פ"ה ה"ב.

ג. ת"ש דתני רמי בר חמא

 1. ה. "ת"ש דתני רמי בר חמא… דלאו הילך הוא".
 2. תד"ה שומר חנם.
 3. רשב"א ד. בתןך ד"ה הילך, "ובפקדון… דבעי לשלומי ליה".
 4. למטיבי לכת – תמצית מחלוקת הרז"ה והראב"ד על פקדון דקיימא באגמא מצוי בספר התרומות שער ז חלק ב אות ד (נמצא בדף מקורות 14). אני מצרף בקובץ אחר את מחלוקתם מקונטרס דברי הריבות.

ד. פסק ההלכה בהילך

 1. רי"ף ד.-: ברב אלפס.
 2. רמב"ם הלכות טוען ונטען א/ג, ג/טו, ד/ד-ה.
 3. ד. תד"ה ורב ששת.
 4. רא"ש סימן ה'.
 5. אור זרוע סימנים ז'-ח' "אמר רב חייא… והילך פטור"
 6. שו"ע חו"מ פז/א-ד.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 24 – קניין חצר בגט, מציאה ומתנה

פרק א' | יא, א

שיעור 23 – חצר משום שליחות או משום יד?

פרק א' | י, ב

שיעור 22 – ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום

פרק א' | י, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *