פרק ג' | לה, ב – לו, א

שיעור 12 – בבא בתרא לה:-לו.

מראי מקומות

א. ממון המוטל בספק – השלמות

  1. נפתח את השיעור בהשלמת הדיון בשרטוט המפה של דיני ממון המוטל בספק. נתמקד בשיון התוס' והר"ח על היחס בין סוגייתנו ובין הסוגייה בתחלת ב"מ. מקדו את תשומת הלב לפער היסודי שבין ר"ת והר"ח ובין הריב"א, ותנו את הדעת למידת המעורבות של בי"ד במצב של ספק.
  2. להרחבה – עוד על היחס בין המוציא מחבירו עליו הראיה ובין כל דאלים גבר, עיינו בכתובות כ. תד"ה ואוקי ממנוא בחזקת מריה, "וא"ת בחזקת הבתים… לסומכוס דיחלוקו" (הרקע ההכרחי הוא מינימלי – הסוגייה עוסקת בתרי ותרי, ורב נחמן קובע כי הדין הוא אוקי ממונא בחזקת מריה, וברש"י ד"ה ואוקי קבע כי תפיסה מועילה).

ב. הסוגייה לה:-לו.

  1. לימדו את סוגייה לה:-לו., עם רשב"ם ותוס'. (מצורף העתק מכ"י המבורג). עמדו על מבנה הסוגייה ועל העקרונות ההלכתיים המנוסחים בה.
  2. מה פשר הדיון של רב אשי על חזקה בהוריד לפירות? ראו תד"ה ואי וברמב"ן .
  3. אכלה ערלה:
  • ראו תד"ה הכי גריס, וברמב"ן ד"ה הכי גרסינן.
  • רמב"ם טוען ונטען פי"ב הי"ב ובראב"ד.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 22 – אריסין, נוגע בעדות  ותליוה וזבין

פרק ג' | מו-מט

שיעור 21 – אומן אין לו חזקה

פרק ג' | מה-מו

שיעור 20 – נוגע בעודת

פרק ג' | מג-מה

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *