פרק ח' | צו, א-ב

שיעור 12 – בעל בנכסי אשתו

מראי מקומות

א. שליח

נפתח את השיעור בעיון באיבעיא על שליח:

 1. עיינו בסוגייה נדרים עב: "תא שמע האומר… והא לא שמיע ליה".
 2. צו. תד"ה שליח.
 3. האם עצם העקרון של שליחות עומד למבחן או שאלה בדבר טיב ואופי מוסד השליחות?

ב. הסוגייה

 1. צו. (שו' אחרונה), "בעי רמי בר חמא בעל… מוציא מיד הלקוחות".
 2. מהו הנפק"מ בחקירה של רמי בר חמא? עיין ברש"י ד"ה שואל הוי.
 3. האם אין מקורות בנדון זה בכתובות? עיין בתד"ה אמר רבא לפום חורפא.
 4. איזה צד בחקירה פשוט יותר? מה יכול ליצור יחסי שוכר? עיין ברש"י סוף ד"ה ואליבא דרבנן (להרחבה – ניתוח בשיעורי הרא"ל עמ' 131-.135).
 5. התנגדות רבא לנפק"מ – כיצד תפס רבא את הגדרת הנפק"מ? מה היה רמי בר חמא חושב על כך? (להרחבה – השוו לדברי הרא"ל עמ' 135).
 6. איזה נפק"מ בחקירת רמי בר חמא מצוינת להסבר המחודש של דבריו?

ג. אתי שכירות בבעלים ומפקעא שכירות שלא בבעלים

 1. צח: "בעי ר' אבא בר ממל… בגניבה ואבידה", ובתד"ה שאלה בבעלים.
 2. עיין ברשימת תנאי ם ואמוראים ועמוד על היחס בין מקום וזמן האמוראים בסוגיות השונות.
 3. להרחבה – שיעורי הרא"ל עמ' 135-136.

ד. מחלוקת ר' יוסי וחכמים

 1. עיין לה: במשנה, ובגמרא עד "בעל הבית", ובתד"ה תחזור.
 2. לה: ריטב"א ד"ה והשואל משלם, ד"ה גמרא מכדי שוכר וד"ה לימא ליה (עמ' שה-שו).
 3. שים לב כיצד דברי סוגייתנו מהוים בסיס למחלוקת הראשונים כיצד לפרש את דברי רבי יוסי.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 35 – שליחות יד צריכה חיסרון

פרק ג' | מא, א

שיעור 34 – משנת חבית

פרק ג' | מ, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *