פרק ו' | לח, א

שיעור 12 – דובשא דתמרי – זיעה בעלמא

מראי מקומות

 1. תוספתא ברכות פ"ד ה"ב.
 2. ברכות לח. "ואמר מר… פוטר".
 3. משנה תרומות פי"א, משניות ב-ג.
 4. תוספתא תרומות פ"ט ה"ח.
 5. תוספתא טהרות פ"ב ה"ה.
 6. בבלי פסחים כד: "… לפי שכל איסורין שבתורה אין לוקין… דזיעה בעלמא הוא".
 7. חולין קכ: "… והא דתנן דבש… מבכורים" (קכא. ראש העמוד).
 8. על היחס בין הסוגיות:
  • פסחים כד: תד"ה אלא
  • רמב"ן לחולין קכ:, מ"ואיכא למירמא אשמעתין".
 9. רשב"א ברכות לח. ד"ה דבש של תמרים (הבה"ג המצוטט ברשב"א – עיינו בה"ג מהדורת הילדסהימר, ירושלים, חלק א' עמ' 101-100).
 10. רא"ה על הסוגיה.
 11. רמב"ם הלכות טומאת אוכלין פ"א ה"ד ובהשגת הראב"ד.
 12. ברכות לט., "אמר רב פפא פשיטא לי מיא דסילקא… שלקי", וברש"י ובתד"ה מיא דסלקא (להרחבה – רא"ה עמ' קיז ד"ה וכתב רבינו ז"ל ומיא דסילקא, ורא"ש סימן יח).
 13. חזון איש אורח חיים סימן לג, ס"ק ה.
 14. כבר הזכרתי בשיעורים את ההקשר של סוחט בשבת:
  • שבת קמג: ובתחילת הסוגיה שם עד "היוצא בהן אסור"; קמה. "אמר רב חייא בר אשי… בלבד".
  • רמב"ם שבת ח': י; כ"א: יב.
  • שו"ע או"ח סימן שכ ס"א ובמ"ב ס"ק ה.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – בציעת הפת # 2

פרק ו' | לט, ב

שיעור 37 – בציעת הפת # 1

פרק ו' | לט, א

שיעור 36 – נוסח ברכת המוציא

פרק ו' | לח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *