פרק א' | ה, א

שיעור 12 – ההוא רעיא, שבועת היסת

מראי מקומות

 1. ה. "ההוא רעיא… חוטא ולא לו".
 2. סוגית היסוד של שבועת היסת – שבועות מ: "מנה לי בידך אין לך בידי פטור אמר רב נחמן… דררא דממונא לא".
 3. שם תד"ה אדרבה.
 4. אשונים עסקו ביחס לסוגית מיגו דחשיד. ראו ב"מ ו. "ואלא הא דאמר רב נחמן… אשבועתא":
  א) שבועות מ: תד"ה אישתמוטי
  ב) ב"מ ו. תד"ה אלא הא
  ג) ריטב"א לשבועות מ: ד"ה אמר רב נחמן וד"ה תדע דאמר רב אידי
  ד) להרחבה – חידושי הרמב"ן ב"מ ו. ד"ה והא דאמר רב נחמן
 5. פירוש המונח "שבועת היסת":

א) תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ה סימן ט
ב) רש"י שבועות מ: ד"ה היסת. השוו לרש"י בפירושו לשמואל א' כ"ו, יט.
ג) רש"י ב"מ ה. ד"ה היסת.
ד) ריטב"א לשבועות מ: ד"ה גמרא אמר רב נחמן.
ה) ספר התרומות תחלת שער ז' (מה' מכון ירושלים עמ' קצא).

 1. להרחבה :
  שבועת היסת במצבים שלא משביעים שבועה דאורייתא:
  א) קרקע:
  1) משפטי שבועות חלק א שער שבועת היסת
  2) רי"ף שבועות, כג: ברב אלפס, "ובפני עצמן נמי לא אמרן… דתידק".
  3) ב"ב לג. תד"ה מיגו ובאו"ז ב"מ סימן ט (למעוניינים יש הרבה מקורות בנדון, ציינתי רק לעיקריים).
  ב) לקטן – רמב"ם הלכות טו"נ פ"ה ה"י.
  ג) פחות משתי כסף:
  1) משפטי שבועות ח"א שער ה
  2) טור חו"מ סימן פ"ח בשם ר' ישעיה, ובבית יוסף שם
 2. נקיטת חפץ:
  א) תוספות שבועות מא. ד"ה מאי איכא
  ב) רמב"ם טוען ונטען א: ג
 3. פסק ההלכה בין שתי הלישנות – סוגייתנו משמשת מקור עיקרי לדיון בזה:

א) ב"מ ה. תד"ה אין לך בידי ובשבועות מא. תד"ה ומאן דתני (להרחבה – ספר הישר חלק החידושים סימן תרפ).
ב) רי"ף:
1) שבועות, יט: ברב אלפס, "מנה לי… בבא מציעא".
2) ב"מ ד: ברב אלפס, "ההוא רעיא… שבועת היסת".
ג) רמב"ם הלכות טוען ונטען פ"א ה"ג.
ד) חידושי הרמב"ן לשבועות מא. ד"ה מאן דמתני אסיפא.
ה) להרחבה למטיבי לכת – תשובת רב שרירא, בתוך: תורתן של גאונים ה', עמ' 305-30

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 24 – קניין חצר בגט, מציאה ומתנה

פרק א' | יא, א

שיעור 23 – חצר משום שליחות או משום יד?

פרק א' | י, ב

שיעור 22 – ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום

פרק א' | י, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *