שיעור 12 -המהלך במקום סכנה, תפילת הדרך

  • המהלך במקום סכנה: משנה בנוסח א"י גורסת שמתפלל תפילה קצרה מעין י"ח. מסתבר שמדובר במעין ברכת הביננו, וככל הנראה תפילה קצרה אצל ר' יהושע היא מעין כל ברכה וברכה.
  • השאלה בשיטת בני א"י היא כיצד התפילה הקצרה משתלבת עם פרשת העיבור. אימצנו בשיעור הצעה של שלמה נאה שזה שם של פרשה מוכרת שהוסיפו אותה לברכה מעין י"ח.
  • בבבלי נשמט שמתפלל 'מעין י"ח' ולשיטת הבבלי מתפלל רק תפילה קצרה, שעיקרה אמריה שאני לא יכול להתפלל ולכן מסתפק בתפילה קצרה שאינה מעין י"ח. לכן הבבלי קובע שלא אומרים ג' ראשונות וג' אחרונות, ולאחר שיצא ממקום הסכנה שיש להתפלל תפילת י"ח.
  • תפילת הדרך מגיעה לסוגייתנו מתוך זיקה למהלך במקום סכנה. נראה שהיא תולדה של תפילת הנכנס והיוצא מהכרך.
  • לתפילה לכיוון ירושלים יש שתי מטרות: 1. השכינה שורה בירושלים 2. לחבר יחד את התפילת של כלל ישראל