שיעור 12 – על מנת שאדבר עליך לשלטון

על מנת שאדבר עליך לשלטון

א. המשנה

 1. סג., המשנה הראשונה.
 2. בדוק נוסח משנה זו בכ"י קויפמן (מומלץ לבדוק גם בשאר עדי הנוסח המצויים בבית המדרש).
 3. מה באה משנה זו להשמיענו? האם אין דינה פשוט?
 4. עיין בתוספתא קידושין פ"ג הלכה ב'.
 • ראה את מחלוקת ר"מ וחכמים בתחלת ההלכה.
  • שים לב לשיבוץ מקרי המשנה במסגרת של מחלוקת עם ר' מאיר (לביאור המחלוקת עיין בתוספתא כפשוטה עמ' 939-940).
  • מהו היחס בין המשנה והתוספתא? איזה טקסט גולמי יותר ובאיזה משתקפת עריכה?
  • לאור הנ"ל, השווה בין משניות הפרק המקבילות להלכה זו בתוספתא. האם ההשוואה מסייעת להבין את עריכת משניות הפרק?
 • עיין במקרים השונים בהמשך ההלכה. עמוד על החילוק היסודי המופיע בהלכות אלו.
 1. תוספתא כפשוטה עמ' 940-942.

ב. סוגיית הגמרא

 1. קידושין סג. "אמר ריש לקיש… דיהב לה הוא".
 2. הפרד בין הרבדים השונים בסוגייה. עמוד על הדרך בה דברי ריש לקיש מתפרשים על ידי הסוגייה.
 • האם זו הדרך הפשוטה ביותר להסביר את דבריו?
 • כיצד מתפרשים בפשטות דברי רבא?
 1. ירושלמי קידושין פ"ג ה"ו, ס"ד ע"ב.
 • השוו בין הנוסח בליידן לנוסח בקטע גניזה בשרידי ירושלמי.
 • תוספתא כפשוטה לקידושין עמ' 941 הערה 8.
 • השוו בין סוגיות הבבלי והירושלמי.
 1. חידושי הרמב"ן ד"ה וכי תימא (להרחבה – רשב"א על הסוגייה).
 2. ר"ד הלבני, מקורות ומסורות על סדר נשים, עמ' תרצג-תרצה.