פרק ב' | טז, ב

שיעור 12 – פטורים מקריאת שמע – חתן ומי שמתו מוטל לפניו

יסוד הפטור במשנה נראה משום שקשה לכוון; בסוגיות בבלי מתגבש הסבר של 'העוסק במצווה פטור מן המצווה'. ניתן לעקוב אחרי התהליך הזה בתוך עדי נוסח של משנה, בראית רבה ורמב"ם – בשלושתם מופי עפטור מקומי מפאת הקושי לכוון שהופך בעדי נוסח מאורחים לפטור כללי של 'העוסק במצוה'.

מראי מקומות

חתן

 • משנה טז.
 • תוספתא ברכות א ג; ב: י
 • בבלי ברכות טז. "תנו רבנן בשבתך… טרדא דמצוה", ובמקבילות בברכות יא. ובסוכה כה
 • הברייתא של חתן – מה פשר הכפילות בין עוסק במצוה ובין חתן? עיינו בסוכה כה. רש"י ד"ה ובלכתך בדרך ובתד"ה ובלכתך בדרך. על גרסת התוס' עיינו בתוספתא ברכות פ"א ה"ג (ליברמן עמ' 2) (להרחבה – תוספתא כפשוטה לברכות עמ' 4).
 • יסוד פטור חתן מק"ש – מה נראה יסוד הפטור במשנה? האם יש בזה להסביר את הכפילות של חתן ושל דרך?
 • ג. רמב"ם קריאת שמע ד: א – ראו את נוסח הדפוס ואת נוסח כ"י הונטינגטון

מי שמתו מוטל לפניו

 • משנה ברכות יז: – ראו את נוסח הדפוס ואת נוסח כ"י קויפמן. עיינו ברכות יז, ב בתד"ה פטור
 • בראשית רבא נח: ו – השוו את נוסח מהדורת אלבק למהדורת וילנא.
 • תוספתא ברכות ב ז
 • בבלי ברכות יז: מוטל לפניו.. לא חיישינן"
 • יז: רש"י ד"ה מי שמתו; תד"ה פטור ותד"ה הכי גרסינן
 • תר"י י: ברב אלפס, ד"ה פטור וד"ה ועל כן נראה
 • רמב"ם קריאת שמע ד: א-ג

כותבי ספרים:

 • תוספתא ברכות ב: ו
 • סוכה כו.
 • ירושלמי ברכות פ"א ה"ב, ג' ע"ב, "תמן תנינן… כמשנה".
 • שימו להשמטת הרמב"ם את דינו של רחב"ע.
 • ב"י או"ח סימן ל"ח ד"ה וכותבי ספרים
 • שו"ע או"ח לח, ח, ובמ"ב וביאור הלכה
 • שו"ת משכנות יעקב חלק או"ח סימן נד

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 14 – פורס את שמע

פרקים א'-ב'

שיעור 13 – כבוד הבריות

פרק ג' | יט, ב

שיעור 11 – זכירת יציאת מצרים בקריאת שמע

פרקים א' -ב' | יב, ב, יד, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *