פרק א' | ז, א-ב

שיעור 13 – ברכת האירוסין

השיעור מנתח את ברכת אירוסין, בהקשרה בתוך הסוגייה, ובשיטות הראשונים  שהעלו מספר תפיסות – ברכת שבח? ברכת קידוש? ברכת המצוות?

מראי מקומות:

  • ז. 'אמר רבי חלבו… אקידושא' עם רש"י [נראה לי נכון ללמוד בבקיאות את כל הסוגיה, למרות שנתמקד תחילה בברכת האירוסין]
  • ירושלמי ברכות ט:ד, 'מצות אימתי… בבעילה'
  • יהודה – רש"י ד"ה שמתייחד עמה; פירוש הגאונים המובא בשטמ"ק
  • 'ואסר לנו את הארוסות' – רש"י ד"ה ואסר לנו; שיטה מקובצת ד"ה וז"ל שיטה ישנה
  • רמב"ם וראב"ד אישות ג:כג-כד (השווה להשגת הראב"ד מילה ג:א) ובהגהות מיימוניות ס"ק ס; אוצר הגאונים חלק התשובות נג-נד; סח
  • רמב"ן ד"ה וציונו על העריות; רא"ש כתובות א:יב; ריטב"א על הסוגיה [ט"ז יורה דעה א ס"ק יז]
  • רש"י ברכות מו. ד"ה כדתניא; רש"י פסחים קה. ד"ה הודאה
  • מצות קידושין – רמב"ם ספר המצוות עשה ריג; הכותרות להלכות אישות ולהלכות גירושין; בדוק היכן הביא הבה"ג מצות קידושין
  • אוצר הגאונים חלק התשובות מט; סידור רס"ג עמ' צו-צז [אפיקי ים ב:ב]
  • העמק שאלה טז: א, ח

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – קבוע # 2 – הסבר הדין – מה בין 'קבוע' ל'פריש'

פרק א' | טו, א

שיעור 35 – קבוע # 1 – עיון ב'ראשית' בתוספתא

פרק א' | טו, א

שיעור 34 – תרי רובי

פרק א' | טו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *