שיעור 14 – מלחמה לד' בעמלק לדור דור – העמק דבר

נצי"ב בהעמק דבר – עמלק נלחמו נגד עם ישראל – מלחמה נגד התפיסה שיש השגחה