פרקים א'-ב'

שיעור 14 – פורס את שמע

מהו פורס את שמע? ראשונים קישרו לקריאה ציבורית של ברכות קריאת שמע שכוללות מעמד של קדושת המלאכים.
בצד זה הסבר שהכוונה לפרוס את את שמע – התבוננות בהגעת 'ברוך שם כבוד מלכותו' לקריאת שמע.

מראי מקומות

א. פורס על שמע וכורכין את שמע
1. משנה מגילה פ"ד משניות ג-ו. נסו לעמוד על ביאור המונח מתוך המשניות.
2. תוספתא סוטה פ"ו הל' 3-2, מה' ר"ש ליברמן עמ' 183.
3. סוטה ל: "ת"ר בו ביום דרש רבי עקיבא… דפתח משה ברישא".
4. כורכין את שמע:
א) פסחים פ"ד מ"ח.
ב) תוספתא פסחים פ"ג הי"ט.
ג) בבלי פסחים  נו. "היכי עבדי… אמרי לה בחשאי".
ד) ירושלמי פסחים פ"ד ה"ח, עמ' 521 שו' 8-1.

ב. פירושי ראשונים לפורס על שמע
1. מגילה כג: רש"י ד"ה אין פורסין על שמע; סוטה ל: רש"י ד"ה כסופר (5 שורות מלמטה).
2. רמב"ם בפירוש המשנה למגילה פ"ד מ"ג (מה' הרב קאפח עמ' רלו).
3. רמב"ם הל' תפילה פ"ח הל' ה' ובהשגת הראב"ד; פ"ט ה"א; פ"ז הי"ז.
4. ר"ן על הרי"ף למגילה, יג: ברב אלפס, ד"ה אבל הגאונים ז"ל פירשו.
5. ריטב"א למגילה כג: בתוך ד"ה מתני' ואין עוברין מ"מכל מקום לענין פי' פורסין" (עמ' קעא), וד"ה הא דקתני בתר הכי אין עוברין לפני התיבה. (להרחבה – שו"ע או"ח סימן נט ס"ג).

ג. ברוך שם כבוד מלכותו
1. ספרי דברים, סוף פיסקא לא (יש לספרי זה מקבילות רבות).
2. בראשית רבה פרשה סה ד"ה ויגש יעקב
3. דברים רבה פרשת ואתחנן
4. רמב"ם הלכות ק"ש פ"א ה"ד.
5. טור אורח חיים סימן תריט, "ונוהגים באשכנז… כמלאכים"

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 13 – כבוד הבריות

פרק ג' | יט, ב

שיעור 12 – פטורים מקריאת שמע – חתן ומי שמתו מוטל לפניו

פרק ב' | טז, ב

שיעור 11 – זכירת יציאת מצרים בקריאת שמע

פרקים א' -ב' | יב, ב, יד, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *