פרק ו' | עז, א

שיעור 14 – פועל שחלה; אונאה לשכירות פועלים

מראי מקומות

א. פועל יכול לחזור

 1. עז. "אמר רב הלכה כרבי דוסא… כמה שנים" (התמקדו באיבעית אימא במה שנוגע ליכולת פועל לחזור בו, ואל תסתבך בעניין עייל ונפיק אזוזי).
 2. ב"מ י. "רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוייהו… ולא עבדים לעבדים".
 3. ירושלמי פ"ו ה"א, י' ע"ד, "ר' זירא בשם רב הונא… כרבי דוסא".
 4. ירושלמי פ"ו ה"ב, י"א ע"א, "רב אמר כי לי… בעל הבית".
 5. ב"ק קטז: "ת"ר שיירא שהיתה מהלכת במדבר… ולא עבדים לעבדים".

ב. הערות על הסוגיה

 1. י. בתד"ה יכול לחזור בו.
 2. לפרשנות הירושלמי – ראו את ביאור ר"ש ליברמן בירושלמי נזיקין עמ' 164 הפירוש לשו' 24 (למטיבי לכת – פירוש נתיבות ירושלים לירושלמי).
 3. האם יש מקרה שגם לרב פועל לא יוכל לחזור בו?
  • שו"ת הריטב"א סימן קי"ז.
  • שו"ע חו"מ סימן של"ג, בש"ך ס"ק י"ד.
 4. גבולות דינו של רב – האם יש איסור להשכיר עצמו לתקופה ממושכת?
  • י. תד"ה כי לי ובהגהת הגר"א ס"ק א'.
  • הגהות מרדכי לפרק האומנין, רמז תנט – תשובת המהר"ם (בדפי המרדכי עמ' 172, מצורף) (התמקדו עתה במה שנוגע לשאלה האם הוא מוגבל בזמן חוזה העבודה, בהמשך נעסוק בשאלת הדין בחלה ולא עבד).
 5. קבלן: האם קבלן לא יכול לחזור בו או שחוזר וידו על התחתונה?
  • מח. תד"ה והא בעי לממשך תספורת (ריטב"א שם ד"ה והא בעי).
  • תשובת הר"י המובאת באור זרוע לבבא מציעא סימן קמח.
  • הגהות אשר"י על הרא"ש לפ"ו סימן ו' ד"ה ומכל זה משמע (קלח. ברא"ש, מצורף).
 6. חלה:
  • קידושין יז: (שורה אחרונה), "דתניא מנין לבורח… וחייב להשלים", ובתד"ה חלה שלש.
  • חיזרו לתשובת המהר"ם לעיל בהגהות מרדכי, וראו את דבריו על מלמד שחלה.
 7. אונאה בשכירות פועלים:
  • בבא מציעא נו:, "בעי רבי זירא שכירות… מכירה היא".
  • רמב"ם הלכות מכירה פי"ג הלכות טו, יח.
  • חידושי הרמב"ן ב"מ נו: ד"ה הא דאמרינן.
 8. פסק – רמב"ם הלכות שכירות פ"ט ה"ד.
 9. להרחבה – מחנה אפרים הלכות שכירות פועלים סימנים א, ב, ה (אני שולח את כל הלכות שכירות פועלים במחנה אפרים, הסימנים הנ"ל הם העיקריים הנוגעים למה שצוין בדף זה).

ג. הלכות מלמדים

אצל חכמי אשכנז יש דיונים נרחבים על דיני מלמדים על רקע היסודות העולים מהסוגיות שלמדנו. ההפניות הן לספר ליקוט ראשונים על ב"מ ח"ב. השאלות בהם דנו:

 1. הגדרת מלמד – פועל או קבלן? עיין בתשובת הר"י עמ' שכו ד"ה אשר אמרת.
 2. האם חזרת מלמד מוגדרת כדבר האבד? המשך תשובת הר"י שם; התשובות בעמ' שכד-שכז.
 3. במקרה של אונס – פסידא של מי?
  • חלה המלמד – קידושין יז. תד"ה חלה; עמ' שכג ד"ה מלמד.
  • חלה התינוק או מת התינוק – ח"ב עמ' שטז ד"ה שאלתי את פי מורי; עמ' שיג ד"ה וששאלת על תינוק שחלה; תשובות מיימוניות לספר קנין סימן ל"א.
 4. דיונים על כל הנ"ל במרדכי לפרקנו רמזים שמג-שמז.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 19 – נפח ומשאוי

פרק ו' | פ, א

שיעור 18 – השוכר את הספינה

פרק ו' | עט, א

שיעור 17 – השוכר את החמור ומתה או נשברה

פרק ו' | עט, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *