פרק ד' | לד, א

שיעור 14 – תרועות החודש השביעי – תקיעות ראש השנה ושופר של יובל

תקיעות ראש השנה ויובל

א. פתיחה

במהלך עשי"ת נלמד את המקורות הדנים בזיקה שבין תקיעת שופר בר"ה ובין תקיעת שופר ביובל, מתות שאיפה לחדד יותר את הבנתנו את מהות החודש השביעי ואת יום הכיפורים וזיקתו ליובל. הלימוד יגע גם ביחס בין תקיעה לתרועה והמבנה של שלש של שלש.

בשיעור בצום גדליה עסקנו בלימוד הספרא ובהבנת המהות של החודש השביעי והזיקה בין התרועות שלו. בשיעור מחר, יום שלישי, נתחיל בלימוד הספרי במדבר, ומשם נעבור ללימוד הברייתות בתלמודים והערות הראשונים עליהם. משם נעבור לעיון במחלוקת רבי יהודה וחכמים במשנה בפרק שלישי.

ב. סדר תקיעות מנלן?

 1. ספרא

  אמור פרשה י"א, ובמקבילה בספרא בהר.

 2. ספרי במדבר פיסקא עג.
 3. הברייתות מובאות בתלמודים:
  • בבלי ר"ה לג:, "תנו רבנן מנין שבשופר… וקאמר רחמנא שופר".
  • ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ה.
 4. ראשונים:
  • על היקש מול גזירה שוה – רש"י ד"ה ה"ק אי לאו, וברז"ה, י. ברב אלפס ד"ה ה"ק אי לאו.
  • על שלש מדברי תורה – ר"ה לד. רמב"ן ד"ה גירסת ר"ח (מצורף נוסח הסוגיה מכתבי יד). (להרחבה – רשב"א ד"ה ולי נראה).
 5. נקודות לעיון:
  • עמדו על משמעות הגזירה שווה של הספרא באשר לתרועות החודש השביעי. עיינו היטב בפרשת יובל בויקרא כ"ה, וראו את התשתית של רעיון היובל וזיקתו לשבת. לאור זאת, הגדירו את תוכן החודש השביעי ואת משמעות שופר התרועה.
  • חשבו על הזיקה בין שחרור עבדים ובין יום הכיפורים. האם שחרור העבדים מגלה על מהות יום הכיפורים גם בשנים שאינם יובל?
  • ספרי – ראו את השפה של הספרי באשר למקור לסדר תקיעות. שימו לב שהוא לא מדגיש כלל את נושא החודש השביעי אלא מדבר על ראש השנה.
  • שימו לב לשפה השונה של הברייתות באשר להסבר תקיעה לפניה ולאחריה. השוו בין נוסח הברייתא בספרי ובין נוסחו בבבלי.
  • היחס בין הברייתות – ראו את האופן בו התלמודים מסבירים את היחס ביניהם.

ג. שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות

 1. ר"ה כו: המשנה (=משנה ראש השנה פרק ג משניות ג-ה), ובגמרא "א"ר לוי… טפי מעלי", וברש"י ותד"ה רבי יהודה אומר.
 2. בבלי ר"ה כז. "שוה היובל לר"ה.. כי קתני אשארא", ובתד"ה כמאן דלא ר' אליעזר
 3. בבלי ר"ה כט. "ת"ר הכל חייבין… קמ"ל" (מקבילה בערכין ג:).
 4. בבלי ר"ה ל. 2 הברייתות:
  • "תקיעת ראש השנה ויובל… איש וביתו" (דיון רחב בנוסח של הברייתא במאמר של ד' הנשקה על שופר בר"ה בשבת הערה 28),
  • "מתיב רב ששת… חייב לתקוע" (מומלץ לראות את דיון הגמרא בהמשך בפרשנות הברייתא).
 5. ספרא בהר פרשה ב, הברייתות המצורפות.
 6. רמב"ם:
  • ספר המצוות מ"ע קלז, קע ובמנין המצוות מ"ע קלז, קע.
  • הלכות שופר בכותרת מצוה א, פ"א הל' א-ב.
  • הלכות שמיטה ויובל פ"י הל' י-יא.
  • הלכות תפילה פ"ב ה"ח.
 7. אגרות הגרי"ד הלוי, הלכות שופר פ"א ה"ב.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 16 – שווה היובל לראש השנה לתקיעות ולברכות

פרק ד' | לד, א

שיעור 15 – תקיעה תרועה ותקיעה בספרא ובספרי ובסוגיות בבלי וירושלמי

פרק ד' | לד, א

שיעור 13 – תקיעות מעומד ותקיעות מיושב – באילו יוצאים ידי חובה?

פרק ד' | לד, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *