פרק ג' | לד

שיעור 15 – יושם השור והוחלט השור # 2

להקלטה של השיעור לחץ כאן

יושם השור – עיון בדיוני הראשונים

א. פתיחה

אחרי העיון הראשוני ביסוד מחלוקת ר"י ור"ע ואופן הצגתו בתחילת סוגיית הבבלי לג., נקדיש את הדיון בשיעור היום לעומק הפער (או לצמצום הפער ביניהם) בין שיטות התנאים, ולליבון משמעות הדין של "מגופו" במסגרת שיטת רבי ישמעאל.

השלימו את העיון בסוגיה לג:-לד..

 1. מה עולה מהסוגיה באשר לגביה מהשור עצמו אליבא דרבי ישמעאל? האם הפער העמוק בין ר"י ור"ע בתחילת הסוגיה עומד בעינו בהמשך הסוגיה?
 2. הסוגיה משווה בין בעל חוב ובין גביה מהשור. האם התמונה המצטיירת היא של אחידות בדינים או האם יש מעמד שונה לגביה משור תם שהזיק? במידה ויש מה יסוד החילוק?
 3. מה עולה מדיון הגמרא לד. ביחס לבריית כחש ושבח באשר לטיב השותפות אליבא דר"ע?

ב. ראשונים – גבולות מחלוקת ר"י ור"ע

 1. מאי בינייהו?
  • לג. "מאי בינייהו" בגמרא, ובתד"ה הקדישו ניזק.
  • תוס' רבנו פרץ ד"ה בעל חוב וד"ה ומסיק (להרחבה – תלמיד ר"ת עמ' קסו, ד"ה הקדישו ניזק).
  • חידושי הראב"ד לג. ד"ה הא דתניא יושם השור (עמ' עו).
  • פסקי הרי"ד, עמ' טז-יז ד"ה מתני' שור שווה מנה וד"ה במאי קמיפלגי.
 2. מכרו מכור – מקורות על שיטת הרמב"ם ניתנו בדף מקורות 8. שמתי בתיקייה של שיעורי העיון ברשת, קובץ ובו חידושי הגר"ח והברכת שמואל.
 3. האם ניתן לגבות לר"י משאר נכסיו?
  • לו. "היו שניהם… ואשלם לך" (התמקדו בעיקר בסוף הסוגיה "אלא לעולם בתמין…"), וברש"י ד"ה ור' עקיבא ובתד"ה ורבי עקיבא.
  • לו. המשנה הראשונה בפרק רביעי ובסוגית הגמרא שעליה עד וסיפא ר"ע.
  • המאור הגדול, יז: ברב אלפס, ד"ה ראשון ראשון נשכר.
  • כתוב שם לראב"ד, מצורף.
  • שם, מלחמת השם לרמב"ן (דיון מאד יסודי בשאלה).
 4. את הדיון בראשונים על היחס לפלגא נזקא קנסא, נדחה לכשנלמד אותה סוגיה.
 5. הערה לסיום – מדובר בהרבה חומר. לימדו בהתמדה ונתאים את קצב השיעור ללימוד העצמי בסדרים. במידה וכמה מבני החבורה רוצים לקרוא יחד איתי את הראשונים על מנת לשפר את יכולת הקריאה והעיון, אשמח לעשות כן.
 6. לעיון נוסף למיטיבי לכת – עיינו היטב בברייתא בתוספתא פ"ג ה"ה על נוסחאותיה השונים והשוו לברייתא בבבלי לד.. עיינו בפירוש ר"ש ליברמן בתוכ"פ ובפירוש ר"א גולדברג בספרו על התוספתא. לאור פירושיהם, תנו את הדעת לשאלת היחס בין הברייתא בתוספתא ובין מח' ר"ע ור"י. במידה ויש מבני החבורה המעוניינים לדון איתי בהשוואה זו, אשמח לעשות כן.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 58 – אשו משום חציו או משום ממונו [חלקי]

פרק ב' | כב-כג

שיעור 57 – טמון באש

פרק ו' | ס-סא

שיעור 56 – מה אש אוכלת?

פרק ו' | ס-סא

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *