פרק א' | ג, א

שיעור 15 – קידושי אשה על ידי חליפין

קידושי אשה על ידי חליפין

א. פתיחה – סדר הלימוד השבועי

חברים יקרים ואהובים!

לאחר השלמת לימוד המקור לשלושת דרכי הקידושין במשנה, נלמד השבוע את הסוגיות הבוחנות האם יש דרכי קידושין נוספות – חליפין וחופה. בכך נשלים את מפת דרכי הקידושין.

בלימוד חליפין וחופה נתמקד במה שנוגע להבנת דרכי הקידושין תוך מתן רקע הכרחי על תחומים אלו.

ב. הסוגיה ג. – מקורות יסוד

 1. ג., "מניינא דרישא… דבר אחר כורתה".
 2. חלקים מקבילים בסוגיות אחרות:
  • ה:, "אמר רב א שתי תשובות… לא קתני".
  • יג. "כי נח נפשיה דרב אסי… שוה פרוטה".
 3. ראשונים על הסוגיה (הראשונים העיקריים שחשוב יותר להתמקד בהם מודגשים):
  • רש"י (רקע לדברי רש"י בסוגייה יא. בהסבר ר' זירא לשיטת ב"ש).
  • תד"ה ואשה (דברי ר"ת מופיעים בספר הישר חלק החידושים, מה' שלזינגר, סימן קמב).
  • חידושי הראב"ד (מובא בקובץ קדמונים המצוי אצלי, ומצוטט גם ברשב"א),
  • חידושי הרמב"ן ד"ה למעוטי חליפין,
  • רשב"א ד"ה למעוטי חליפין.
  • תוס' רי"ד ד"ה למעוטי חליפין.
  • יד רמה ג. ד"ה ואימא הכי נמי (עמ' ד' במהדורת שושנה).
 4. שאלות לעיון:
  • מהו יסוד הנחת הגמרא שהמניין בא למעט?
  • פרשנות הסוגיה לפי הפירושים השונים של הראשונים.
  • מהי מסקנת הסוגיה באשר לזיקה בין דרכי הקנין ובין דרכי הקידושין?
  • מדוע לא ניתן לקדש אשה בקניין סודר לפי שיטות הראשונים השונות?
  • מהו היחס בין קנין סודר ובין קנין כסף?

ג. רקע – מקורות על חליפין וסודר

 1. משנה קידושין פ"א מ"ו.
 2. ב"מ מז., "במה קונין… לא איצטריך".
 3. להרחבה – ירושלמי קידושין, מה' כ"ץ, עמ' 90 שו' 1-16.
 4. רמב"ם וראב"ד:
  • הלכות עבדים פ"ה ה"ג (מעשה דכומתא המובא בראב"ד הוא בגיטין לט:).
  • הלכות מכירה פכ"ט הל' ח-ט.

ד. אחרונים, מאמרים ומחקרים (המרכזיים מודגשים)

 1. הסברים לשיטת רש"י:
  • חידושי שרידי אש על קידושין סימן י"א. (עותק שלו מצוי ברשת בתיקיית אחרונים בתוך שיעורי עיון לקידושין.
  • הרב יהודה ברנדס, קניין כסף בקידושין, "עיון בהיבטים הרעיוניים של קידושי כסף", אקדמות ז', עמ' 53-50 (עותק של המאמר מצוי בתיקיית מאמרים ומחקרים) קישור למאמר באתר בית מורשה
 2. על קניין סודר בתורת הגר"ח מבריסק זצ"ל:
 3. ניתוח סוגיית הירושלמי וסקירת הגישות השונות במחקר לגיבוש קניין סודר – דיסרטציה של מ' כ"ץ, בפרק על ירושלמי זה, במיוחד עמ' 140-132 (כזכור יש עותק בתיקיית ירושלמי).
 4. קונטרסי שיעורים לקידושין, שיעור ד'.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *