פרק א' | י, א

שיעור 18 – מכות בכמה?

מראי מקומות

א. מקורות יסוד

 1. ב., המשנה "מכות… בשלשה".
 2. י. "מנהני מילי… בעינן וליכא" (י:).
 3. ירושלמי סנהדרין פ"א ה"ב, י"ח ע"ב, "רבי אבהו בעי… נפשות".

ב. רבי ישמעאל

 1. האם דברי רבי ישמעאל הם מגוף דברי המשנה או הוספה מברייתא?
 • ראה את נוסח כ"י קויפמן למשנה.
 • הר"ין אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה עמ' 963, סעיף 38.
 • להרחבה – הנ"ל, מחקרים בספרות התלמוד, ב', עמ' 324 סעיף ו'.
 1. "אתיא רשע רשע":
 • להרחבה – האם רבא חולק על גזירה שווה זו? ראה לג: תד"ה אתיא
 • להרחבה – על נוסח דברי אביי ראה אצל סבתו עמ' 225.

ג. מלקות במקום מיתה עומדת

 1. ביאור המונח:
 • רש"י ד"ה מלקות ותד"ה מלקות
 • יד רמה ד"ה פיסקא משום רבי ישמעאל
 1. על נטייתו של רבא להשוות עונשים, ראה במרגליות הים י. אות ח'.
 2. רמב"ם:
 • הלכות סנהדרין פ"ה ה"ד
 • הלכות סנהדרין פט"ז הל' א'-ד' ובכ"מ לה"א.
 • הלכות סנהדרין פי"ב ה"ב ובלחם משנה ד"ה ומ"ש וכן אם שתק.
 1. יישומים נוספים לכלל:
 • האם יש מלקות בזמן הזה? תשובות רב נטרונאי גאון, מה' י' ברודי, סימן שעה, עמ' 558-554. השווה לרמב"ם הל' סנהדרין פט"ז ה"ב.
 • מלקות בשבת – שבלי הלקט סימן ס', עמ' כד שו' אחרונה "מצאתי בשם… כלום".

ד. מלקות לעדים זוממים

 1. האמור בסוגיה – "רמז לעדים זוממין שלוקין". באיזה מקרה עד זומם לוקה? רש"י ד"ה רמז.
 2. מכות ד. המשנה, מח' ר"מ וחכמים, ובגמ' ד: "ורבנן האי… נפקא".
 • רש"י ד. ד"ה שלא השם.
 • חידושי הריטב"א למכות ד. ד"ה מתני' מעידין, מה' מוסד הרב קוק עמ' נד, "והמחוור יותר… הן הלוקין".
 1. בחזרה לסוגייתנו – "ותיפוק ליה מלא תענה" – האם הרמז מלמד שהמלקות הם משום לא תענה או האם חיוב עצמאי?
 • לר"מ – ראה את דברי הריטב"א הנ"ל.
 • לחכמים – ראה מכות ב. תד"ה מעידין.
 1. להרחבה – רשימות שיעורי מרן הגרי"ד הלוי, שבועות ונדרים ח"א, עמ' קפה (המובא בסעיף ח' בשם הגר"ח) – קפז.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 21 – הרכב הדיינים המעבר את השנה

פרק א' | י, ב

שיעור 20 – קידוש החודש על פי הראיה ועל פי החשבון

פרק א' | י, ב

שיעור 19 – עיבור החודש בשלושה

פרק א' | י, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *