פרק א' | ט, א

שיעור 19 – ספק ספיקא

תחילת השיעור משלים את הדיון ביסוד הדין של 'שוייה לנפשיה', בניתוח הדיון בספרות האחרונים האם הוא מדין נדר או מדין נאמנות.

חצי השני של השיעור עוסק בספק ספיקא – בוחן שתי תפיסות – האם הוא מדין רוב או מדין שיש שני ספיקות – מחלוקת בין הש"ך ובין הפרי חדש

מראי מקומות

א. ספק או ספק ספיקא?
הסוגיה והראשונים מלבנים את הספיקות האפשריים, באומר פתח פתוח מצאתי

 • ט. 'ואמאי ספק ספיקא הוא.. ויום אחד' (רש"י ד"ה פחותה מבת ג' שנים)
 • ט. תד"ה ואי בעית אימא
 • ריטב"א ד"ה אי נמי בקטנה (להרחבה – רמב"ן ד"ה הא דאמרינן האומר פתח פתוח).
 • מומלץ לחפש הופעת 'ספק ספיקא' בספרות חז"ל

ב. הפעלת חזקות כנגד הספקות

 •  באשת כהן – תד"ה לא צריכא. מה הדין בהתנגשות של חזקות? (להרחבה – תוס' הר"ש משנץ ד"ה א"נ באשת ישראל; נדה ב. המשנה והגמרא שעליה עד "איכא חדא לריעותא")
 • בקטנה פחות מג' שנים – אמצע תד"ה ואי בעית אימא, 'וא"ת ונוקמה בחזקת היתר לבעלה… כדפ".
 • באם לא נקבל את דינו של ר' אליעזר, האם משום שאזלינן בתר חזקה – ט: תד"ה אי למיתב, עד 'בחזקת מריה'.

ג. ענייני ספק ספיקא
נדלה מדיוני ראשונים בסוגיה כמה נקודות יסוד הנוגעות לגדרי ס"ס:

 • משם אחד – תד"ה ואי בתחילתו
 • ס"ס מתהפך – ט: דיוק אביי מהמשנה ובתד"ה אי למיתב, עד 'לא מפסדה כתובתה' ובתוספות ישנים אות ב.
 • ס"ס שאחד הספיקות בו קרוב לאיסור – ט. תד"ה ואי על ספק אונס/רצון – 'וא"ת ונוקמה.. את התרומה'; שאלת השכיחות של הספק גם עולה בדיון הראשונים לעיל על מוכת עץ
 • מסוגיה אחרת – ספק ביאה – ב"ב נה: 'הנכנס לבקעה… מגע טומאה טמא' וברשב"ם

ד. יסוד דין ס"ס 

 • פני יהושע כתובות ט: 'ובשלמא…
 • רקע לדברי הפני יהושע – ספיקא דאורייתא – רמב"ם איסורי ביאה יח:יז; כלאים י:כז; שאר אבות הטומאות טז:א; טומאת מת ט:יב [המשפט האחרון – ראו כסף משנה ומומלץ להסתכל ברמב"ם מדויק (באתר על התורה) על המשפט הזה]; ר"ן על הרי"ף קידושין טו: ד"ה גרסינן בגמרא
 • דברי הרשב"א שמצוטטים על ידי הפני יהושע הם בשו"ת הרשב"א א:תא
 • האם התפיסות השונות של יסוד הדין משתקפות בשיטות הראשונים על ספק ספיקא
 • סיכומים באחרונים – ש"ך כללי ספק ספיקא סעיפים יא-טו; פרי חדש כללי ס"ס אותיות ז, יב-יג
 • שב שמעתתא א:יח

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – קבוע # 2 – הסבר הדין – מה בין 'קבוע' ל'פריש'

פרק א' | טו, א

שיעור 35 – קבוע # 1 – עיון ב'ראשית' בתוספתא

פרק א' | טו, א

שיעור 34 – תרי רובי

פרק א' | טו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *