שיעור 2 – אישות בני נוח לעומת אישות של התורה – מה מיוחד באישות הלכתית?

  1. רמב"ם הלכות אישות פרק א' הלכות א-ג.
  2. רמב"ם הלכות מלכים פרק ט' הלכות ז-ח.
  3. האם תיאורו של הרמב"ם את מעמד אישות טרום מתן תורה תואם את התרשמותכם מלימוד פסוקי ספר בראשית?
  4. קידושין כא: תד"ה אשת אפילו אשת איש.
  5. להרחבה – חידושי הר"ן לסנהדרין נח:, "אבל ה"ר דוד… שבכתב".
  6. להרחבה – הרמב"ם הסתמך על ירושלמי קידושין פ"א ה"א, נ"ח ע"ב. אני מקווה שנעסוק בה בעתיד. היא מצורפת לתועלת מי שמבקש לעיין בה כבר עכשיו.
  7. סכמו לעצמכם – מה טיב אישות לבני נח, מה נתחדש באישות של ישראל?