פרק ג' | לג, ב

שיעור 2 – בעניין זכיית שומר ששילם למפקיד בכפל

מראי מקומות

א. המשנה

ב"מ לג: המשנה. תשלומי כפל משולמים לבעל החפץ. מדוע, אפוא, זוכה השומר בכפל במקרה ששילם לבעלים?

ב. סוגיית הבבלי

 1. לג: "למה ליה למתני… דקיימא באגם".
 2. דיון הגמרא לג: בכפילות הלשון בהמה וכלים – איזו הבנה בזכיית השומר בכפל מופיעה בדיון? דייק היטב – את מה המפקיד מקנה לשומר?
 3. "מתקיף לה רמי בר חמא":
 • את מי הוא מתקיף? עיין רש"י ד"ה מתקיף לה ובריטב"א החדשים ד"ה מתקיף לה רמי (עמ' רפט).
 • בהו"א רב"ח – את מה הקנה המפקיד לשומר ואיך (כלומר כיצד התבצע מעשה הקניין)?
 • מדוע הקנאה זו מכונה על ידו דבר שלא בא לעולם?
 • מה עולה מהסבר הסתמא להתקפת רב"ח "מי יימר וכו'"? את מה הקנה השומר וכיצד? עיין היטב ברש"י ד"ה מי יימר דמיגנבא.
 • עיין לג: תד"ה כגון פירות דקל. עמוד היטב על הבנתם את רב"ח בהו"א ובמסקנה ועל השיקולים שהנחו אותם בשינוי ההסבר.
 • עיין במיוחס לריטב"א ד"ה גמרא מתקיף לה רמי בר חמא.
 1. תירוץ רבא:
 • מה מקנה המפקיד לשומר לדעת רבא? לאור הסבריך לעיל בהבנת רב"ח, עמוד על מה נשתנה בין ההו"א ובין המסקנה.
 • על בסיס מה נאמרת סברת רבא?
 • * רש"י ד"ה נעשה כאומר לו
 • * אור זרוע על ב"מ פ"ג סימן קד.
 • * רשב"א לד: בתוך ד"ה שלם לבנים, "וכן נ"ל עיקר דהא מפקיד… לבי דינא".
 1. עיין ברמב"ם הלכות שאלה ופקדון פ"ח ה"א. כיצד הבין הרמב"ם את הו"א ומסקנת הסוגיה? עיין במ"מ על אתר. (להרחבה – חידושי רבנו חיים הלוי הלכות מכירה פכ"ב ה"ג ד"ה ונראה דדברינו).
 2. להרחבה – שמא יהודה פרידמן, "ראש פרק המפקיד", שנתון המשפט העברי, ה', עמ' 209 – 218.

ג. מכילתא דרשב"י

מכילתא דרשב"י לשמות כב, ו (מה' אפשטיין-מלמד עמ' 200 שו' 3 – 6), "אם ימצא הגנב… וד' וה' לשני".

ד. ירושלמי

 1. ירושלמי ב"מ פ"ג ה"א, "המפקיד… לשם הכפל מהלך".
 2. עמוד על השוני בין המכילתא ובין הירושלמי. עמוד על הקושי בהצעת הירושלמי (להרחבה – ביאור ר"ש ליברמן במה' אסקוריאל עמ' 140).
 3. עמוד על ההבנה היסודית של המכילתא והירושלמי בהסבר זכיית השומר בכפל.
 • האם מתעוררת בעיית רב"ח?
 • מהי ההבנה היסודית בשאלה מי זוכה בכפל? הגדר מחדש – האם הכפל הולך לבעל הבהמה?

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 19 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 18 – שמירת מעות

פרק ג' | מב, א

שיעור 17 – כמה משלם שולח יד בפיקדון?

פרק ג' | מג, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *