פרק ח' | עג, ב – עד, ב

שיעור 2 – חצי שיעור

חצי שיעור

א. הסוגיה הנלמדת

 • יומא עג: המשנה וסוגית הגמרא עליה עד עד: 'בריה שאני' – לימדו את הסוגיה עם רש"י
 • נפתח בבירור קצר על שיעור האכילה והשתייה ביום הכיפורים ואז נלמד את הסוגיה על חצי שיעור

ב. שיעור איסור האכילה ביום כיפור

 • משנה יומא פ"ח מ"א, "האוכל ככותבת… לוגמיו"; תוספתא כיפורים ד:ג
 • יומא עט., "אמר רבה אמר רב יהודה כותבת… לא מיתבא דעתיה", וברש"י ד"ה קים להו.
 • יומא עט: (שורה אחרונה), "תניא רבי אומר… אורחא דקרא הוא".
 • יומא פ: "מתקיף לה רבי זירא… וקרא אסמכתא בעלמא".

ג. חצי שיעור

 • יומא עג: "אסור ענוש כרת… שבתון שבות"; עד. תד"ה כיון דחזי; ריטב"א עד. ד"ה כיון; ר"ח עד.  ד"ה חצי שיעור שו"ת הרשב"א א:תלט; שו"ת אבני מילואים יד, 'עוד אפשר… וכמ"'
 • ירושלמי יומא פ"ח ה"א, "ענוש כרת… נצרכה".
 • ירושלמי תרומות פ"ו ה"א, "דר' שמעון בן לקיש… בעתיד להשלים" ובפירוש הרש"ס ובביאור הגר"א. (אל תסתבכו בהבנת כל השקלא וטריא, התמקדו בנאמר על חצי שיעור ביום כיפור)
 • הסבר אחר לדין הירושלמי ולשיטת הבבלי בהעמק שאלה, שאילתא קסז (=מרומי שדה יומא עג: ד"ה דאתמר חצי שיעור)
 • רמב"ן בתורת האדם האם יש הקל הקל תחילה בפחות מכשיעור.
 • להרחבה – מרומי שדה עד. ד"ה כיון; משנה למלך חמץ ומצה א, ז

ד. להרחבה – שלא כדרך אכילה

 • שאגת אריה סימן עו, "דקיי"ל בפרק כל שעה… הא וודאי חייב".
 • מצורפים קטעים מתשובת כתב סופר או"ח סימן קי"א.
 • סיכום של דיוני האחרונים באנציקלופדיה תלמודית כרך כב, יום הכפורים [טור תכ]

ה. להרחבה – הנאת מיעיים או הנאת גרון

 • שו"ת חתם סופר חלק או"ח סימן קכז.
 • אור שמח הלכות שביתת עשור פרק ב הלכה ד.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – וידוי

פרק ח' | פז, ב

שיעור 9 – אכילת חולה ביום הכיפורים

פרק ח' | פג, א

שיעור 8 – חילוקי כפרה בהלכות תשובה לרמב"ם

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *