פרק ז' | לח, ב

שיעור 21 – אמור להם – הקריאה כהנים

הקריאה כהנים

 1. עיינו בספרי סוף פיסקא לט, "מנין שחזן צריך… אמור להם".
 2. בבלי סוטה לח. "אמר אביי נקטינן… כוותיה דרב חסדא", וברש"י ובתד"ה לשנים.
 3. ירושלמי ברכות פ"ה ה"ד, עמ' 48 שו' 25-27, ובירושלמי גיטין פ"ה, עמ' 1077 שו' 48 עד עמ' 1078 שו' 3.
 4. בבלי סוטה לט: "א"ר זירא א"ר חסדא… שים שלום".
 5. תשובות רב נטרונאי, מה' ברודי, תשובה לד.
 6. מנחות מד. תד"ה כל כהן שאינו עולה.
 7. ברכות לד. תד"ה לא יענה אמן.
 8. יראים תחילת סימן רסט.
 9. סידור רס"ג עמ' לט, מב, צד-צו.
 10. רמב"ם הלכות ברכת כהנים פי"ד הל' ג, ה, ח, יד.
 11. תשובת הרמב"ם, מה' בלאו, סימן רצב.
 12. אוצר חילוף המנהגים, חילוף כט.
 13. להרחבה – דברי ר"ת מובאים בהגהות מיימוניות להלכות ברכת כהנים פי"ד ס"ק ז'.
 14. להרחבה – מהר"ם מרוטנברג, תשובות ופסקים מה' כהנא, ח"א, סימנים לג-לז.
 15. בית יוסף, אורח חיים סימן קכח, אות יג ד"ה ושליח ציבור מקרא אותם יברכך.
 16. עמק הנצי"ב לספרי במדבר עמ' קנו, ד"ה אמרו, בעיקר ראש העמודה השמאלית, בה הוא חולק על הב"י.
 17. לדיון משווה – האם ניתן להעמיק את הבנתנו את הקריאה כהנים על ידי השוואה למודלים נוספים:
  • מוסד "המתקיע" בראש השנה – מה טיבו?
  • קריאת התורה – רמב"ם הלכות תפילה פי"ב ה"ז.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 30 – האם ברכת כהנים הוקשה לעבודה?

פרק ז' | מ, א

שיעור 29 – מודים דרבנן, סנדלים לרגלי הכהנים בברכת כהנים

פרק ז' | מ, א

שיעור 28 – מפטיר, מה העם אומרים כשהכהנים מברכים?

פרק ז' | לט, ב – מ, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *