פרק א' | ט, ב – י, א

שיעור 21 – המגביה מציאה לחבירו # 2: הסבר המחלוקת; האם מציאה מוגדרת 'חב לאחרים'

למצגת מסכמת לחץ כאן

מראי מקומות

א. הסוגיות – פרשנות המשנה ושיטות האמוראים בדין המגביה מציאה לחבירו

 1. משנה בבא מציעא ט: – מה לדעתך הסבר המשנה? מה בין הרישא לסיפא?
 2. סוגיות הבבלי:
  א) בבא מציעא ט: עד המשנה י. – עמוד על הסברי האמוראים למשנה ומהן שיטות האמוראים בדין המגביה מציאה לחבירו.
  ב) בבא מציעא ח. "אמר רמי בר חמא זאת אומרת… זכי נמי לחבריה קמ"ל"; שם, "אמר ליה רב אחא בריה דרב אדא… זכי נמי לחבריה". (מומלץ לעיין בריטב"א ח. ד"ה ורבא)
  ג) גיטין יא: המשנה, ובגמרא שעליה עד "להזהיר לעני על שלו" – הצליבו בין האמור בסוגיה כאן ובין הסוגיה בבא מציעא ט:
  ד) כתובות פד:, "יימר בר חשו… והוא שתפסה מחיים".
 3. ירושלמי:
  א) ירושלמי בבא מציעא א, ג (בקובץ המצורף יש צילום של מהדורת אדמיה ושל כ"י אסקוריאל וביאור הגר"ש ליברמן)
  ב) ירושלמי פאה ד, ט (צילום ממהדורת אקדמיה בקובץ המצורף)
  ג) מומלץ לעיין בירושלמי בבא מציעא א, ה

ב. התופס לבעל חוב

 1. היחס בין הסוגיה בבא מציעא והסוגיה בגיטין:
  א) ב"מ ט: תד"ה ולימא מר
  ב) ב"מ י. תד"ה א"ר יוחנן,
  ג) רמב"ן ב"מ י. ד"ה ואם תאמר משנתנו
 2. מה הדין כשמינה שליח?
  א) רש"י בבא מציעא י. ד"ה הוי תופס, חב לאחרים, לא קנה
  ב) רש"י כתובות פה. ד"ה לא קנה
  ג) ב"מ י. תד"ה תופס; גיטין יא: תד"ה התופס
  ד) רמב"ן ב"מ י. ד"ה מאי טעמא
 3. רא"ש בבא מציעא א סימן כז.
 4. חידושי הר"ן ב"מ יא:, "ונ"ל שאין זו קושיא… שלוחו".
 5. קצות החושן קה: א

להרחבה – רקע על זכין:

 1. קידושין מב. "מנין ששלוחו… נשיא אחד",
 2. רשב"א שם ד"ה ומהא
 3. כתובות יא. תוס' ד"ה מטבילין עד "לענין זכייה",

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 24 – קניין חצר בגט, מציאה ומתנה

פרק א' | יא, א

שיעור 23 – חצר משום שליחות או משום יד?

פרק א' | י, ב

שיעור 22 – ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום

פרק א' | י, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *