פרק א' | ו, ב

שיעור 21 -קניין במלוה

מראי מקומות

הקונה במלוה – ההשוואה בין קניין כסף וקידושי כסף

 1. עיינו בדיון הגמרא מז. על מכר – מה משמע מכאן, האם ניתן לקנות במלוה למ"ד מלוה להוצאה ניתנה?
 2. רמב"ם הלכות מכירה פ"ז ה"ד ובהשגת הראב"ד.
 3. מז. תוס' ר"י הזקן "במכר קנה… שהן בעין".
 4. כדי להבהיר את העניין נעמוד על האופי היסודי של קניין כסף:
  • עיינו בשו"ע חו"מ סימן ק"צ ס"א ובסמ"ע ס"ק א' ובט"ז ס"ק א'. מהי המחלוקת היסודית בין הסמ"ע והט"ז בהבנת אופי קניין כסף? שימו לב להזכרת קידושין בדבריהם.
  • האם יש למח' זו נגיעה לשאלה האם ניתן לקנות במלוה?
  • עיינו ב"מ מז: "אמר ר' יוחנן דבר תורה מעות קונות… משיכה מפורשת מן התורה" – עמדו על הביטוי 'מעות' בדברי ר' יוחנן לעומת הביטוי 'כסף'. מהו ההבדל בין המונחים?
  • עיינו שוב ברמב"ם הלכות מכירה פ"ז ה"ד. עמדו על דיוק לשונו 'לפיכך'. מהם שני השלבים בהלכה זו? מדוע הדין היסודי שניתן לקנות במלוה נאמר במטלטלין ו'מועבר' לקרקע רק בשלב שני? מדוע הדין שניתן לקנות קרקע במלוה מובא בפ"ז הדן בקנייני מטלטלין ולא בפ"א הדן בקנייני קרקע?
  • עיינו שוב במיוחס לר"י הזקן במז. "במכר קנה… שהן בעין". היאך הוא מיישב את פסק הרמב"ם שחילק בין מקדש במלוה ובין הקונה במלוה עם הסוגיה שהשוותה ביניהם?
 5. מה משמעות הדיון הנ"ל ביחס לשאלה החוזרת ונדונה בבית המדרש באשר ליחס בין קניין כסף וקידושי כסף?
 6. אגרות הגרי"ד הלוי הלכות מכירה ה, ד, עמ' רמ ד"ה והנה ההלכה
 7. מפי השמועה בשם סבי מו"ר הרב זצ"ל 'שיטת הרמב"ם בדין מעות קונות', מסורה ב', עמ' מו-מט.
 8. שיעורי הגרי"ד על קידושין עמ' עה-פד.
 9. מרומי שדה קידושין ו: ד"ה פירש"י (מובא להלן)

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 27 -ממטבע לטבעת: במה קידשו במהלך הדורות

פרק א' | ח, א

שיעור 26 -שווה כסף והמקדש בשיראי

פרק א' | ז, ב – ח, א

שיעור 25 -קידושין לחצאין: איבעיות רבא

פרק א' | ז, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *