פרק ו' | פא, ב

שיעור 22 – המלוה על המשכון

מראי מקומות

א. המשנה

 1. פ: המשנה. מה משמע משיטת ר' יהודה ביחס ליסוד הקובע שהמלוה על המשכון הוא שומר שכר?
 2. עיין במשנה שבועות מג.. שים לב להבדל היסודי בין לשון המשנה בב"מ ובין לשון המשנה בשבועות. לכשתעיין בברייתא בפתיחת סוגיית הגמרא, שים לב ללשון איזו משנה היא משתייכת.

ב. הגמרא

1. פא: "לימא מתניתין… והוי שומר חנם" (פב:). מומלץ לעיין בסוגייה המקבילה בשבועות מג:-מד:.

2. הסוגייה מורכבת מאד. אנחנו נתמקד בשלב ראשון במה שנוגע לקביעת מעמד מקבל המשכון במקרה שאבד.

3. מהם ההסברים השונים המופיעים בסוגייה להפיכתו לשומר שכר? עיינו היטב בפירושי רש"י לסוגייה, ובסוף תד"ה נימא, "ומיהו יש לומר בדשוי…".

4. מה מעמד מקבל משכון להסבר שתלוי בדינו של ר' יצחק?

 • פב. רש"י ד"ה שקונה משכון.
 • פב: תד"ה אימור דאמר.
 • חידושי הרמב"ן ד"ה והכא בשוה קא מיפלגי.
 • ראו את סיכום הרי"ף, נא. ברב אלפס, "קיימא לן… עד גמירא".

5. יש דיון רחב בנושא זה בראשונים בשבועות, אלא שלימודו נוגע לשאלת ההבחנה בין משכנו בשעת הלואתו למשכנו שלא בשעת הלואתו. בנוסף לסוגייתנו, ראו את סוגיות היסוד:

 • פסחים ל: המשנה, ובגמרא שעליה עד "מכאן ולהבא הוא גובה", ובגמ' לא. "לימא כתנאי ישראל… מישראל לא קני".
 • גיטין לז. "תנן התם המלוה את חבירו… שקונה משכון".
 • קידושין ח. (שו' אחרונה) "אמר רבא אמר רב נחמן… שקונה משכון".

6. שימו לב:

 • בכל הסוגיות – הפרידו בין סתמא דגמרא ובין מימרות האמוראים.
 • החילוק בין משכנו בשעת הלואתו ובין שלא בשעת הלואתו:
 • * באילו סוגיות הוא מופיע ובאילו הוא נעדר
 • * עימדו היטב על אופי הסוגיות בהן החילוק מופיע
 • * נסו לקבוע את היחס הכרונולוגי בין הסוגיות ולאור זאת לקבוע את היחס ביניהן

7. ב"מ פא: תד"ה והא אידי; גיטין לז. תד"ה ושאני משכון.

8. המאור הגדול, כה. ברב אלפס לשבועות, ובמאור הגדול, יט: ברב אלפס לגיטין.

9. מלחמת השם על הרז"ה שם בשבועות.

10. ש"ך חו"מ סימן עב ס"ק ט'.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 35 – שליחות יד צריכה חיסרון

פרק ג' | מא, א

שיעור 34 – משנת חבית

פרק ג' | מ, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *