פרק א' | ה-ו

שיעור 22 – פורע חוב תוך זמנו

מראי מקומות

א. הסוגיה

 1. ב"ב ה. "אמר ריש לקיש… כאומר לא פרעתי דמי" (ו.)., לימוד גמרא עם רש"י.
 2. רקע על נאמנות לטענת פרעתי:
  • משנה שבועות פ"ו מ"ב.
  • יש דיון ענף מאד בעניין נאמנות פרעתי בשבועות דף מא בסוגיית המלוה את חבירו בעדים האם צריך לפרעו בעדים. מוצע לראות את סיכום הדיון ברמב"ם הלכות מלוה ולווה פי"א ה"א.
 3. הערות על הסוגיה:
  • שימו לב להסבר הדין בפי ריש לקיש ולניסוח לשון ההסבר בגמרא ה:.
  • מה נלמד מהדיון על יתמי ומיגו על טיב החזקה?
  • עמדו על משמעות המעבר ממימרת ריש לקיש לאיבעיית הגמרא ה: ויחס בין הסוגיות.

ב. ראשונים על הסוגיה

 1. תד"ה ובא בזמנו; תד"ה כי היכי דלא ליטרדן; תחילת תד"ה ואפילו מיתמי (עד "פרק הגוזל בתרא"; סוף תד"ה אעג"; תד"ה מי אמרינן במקום חזקה, עד "בפ"ק דב"מ".
 2. רמב"ן ד"ה ואמר לו פרעתיך, ד"ה ואיפסיקא הילכתא.
 3. רשב"א ד"ה הקובע.
 4. אור זרוע חלק א' סימן תש"ס.
 5. מרדכי בבא בתרא סימן תסח.

ג. שו"ע ונושאי כלים

 1. שולחן ערוך חושן משפט סימן עח.
 2. ביאור הגר"א ס"ק ח וס"ק יז.
 3. ש"ך ס"ק א.
 4. קצות החושן ס"ק א.
 5. נתיבות המשפט ביאורים ס"ק א.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *