שיעור 24 – עם הארץ

  • זימון עם עם הארץ
  • יחסם של חז"ל לעם הארץ