פרק א' | ז, א

שיעור 24 -קידושין לחצאין

מראי מקומות

א. מקורות יסוד

 1. קידושין ז., "אמר רבא… וקרקעך בחזקה תיקו" (ז: 8 שורות מלמטה).
 2. גיטין מג., "איבעיא להו מי שחציו… מאורסת מיוחדת" (2 שורות מהסוף).
 3. רשב"א קידושין ז. ד"ה הכי קאמר אי בעינא למנסב.
 4. רקע לשאלת מר זוטרא על התפשטות קידושין:
  • תמורה יא:, "תנו רבנן האו' רגלה… לרבות את כולה".
  • מומלץ לעיין בהמשך הסוגיה בתמורה ולראות את מעורבותו של רבא בדיון.
 5. ז. תד"ה ונפשטו קידושי בכולה.
 6. נדרים ו: תד"ה יש יד לקידושין עד 'כמו הקדש'.
 7. רמב"ם הלכות אישות פ"ד הל' ט"ז-י"ז ובהשגת הראב"ד ובמגיד משנה.
 8. מקורות נוספים על קידושין לחצאין:
  • קידושין נ"ט: דיון הגמרא במעכשיו ולאחר ל' יום – מחלוקת רב, שמואל ורבי יוחנן.
  • גיטין פב: "בעי רבי אבא בקידושין היאך…. למיסרה אראובן".
  • רשב"א ז. בסוף ד"ה הכי קאמר.
  • ס. תד"ה אפילו מאה.

ב. נקודות לעיון

 1. שימו לב למבנה הסוגיה – מימרת רבא, קושיית אביי, דברי מר זוטרא, איבעיות רבא (כמה?).
 2. מימרת רבא והאיבעיא שלו:
  • שימו לב לסדר הדורות של האמוראים בסוגיה בגיטין.
  • בפי אילו אמוראים קדומים מוסכמת ההלכה שלא ניתן לקדש חצי אשה?
  • לאור הנ"ל – עמדו על מבנה דברי רבא בסוגייתנו – איזה חלק מהמימרה שלו נתחדש על ידו ואיזה חלק מובא מאמוראים שקדמו לו?
  • לאור הנ"ל – הסבירו את שאלת אביי בסוגיתנו. איזה חלק של מימרת רבא נבדקת על ידו?
  • איזה חלק של המימרה נבחנת על ידי מר זוטרא? (ז: תד"ה חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה – לאור מודעות למבנה הסוגיה נסו לתרץ את קושייתם).
  • העמידו את איבעיית רבא סמוך למימרה שלו, וראו את הזיקה ביניהם.
 3. עמדו על משמעות הדיון בסוגיה כאן על מיקום קידושין מול עולם הקניינים ומול עולם הקדושה.
 4. התפשטות קדושה וקידושין:
  • בדקו את הרקע הטקסטואלי בלשון הפסוקים למחלוקת התנאים.
  • עמדו על הרציונל של התפשטות קדושה.
  • מה משמעות הדיון על התפשטות קידושין?
 5. איבעיות רבא:
  • עמדו על ההדרגתיות באיבעיות השונות בז:.
  • היות ומסתבר שרבא לא עוסק בהיבטים מעשיים, מתעוררות השאלה הבאה – מהו יסוד האיבעיות שלו? הרי לא מסתבר שהוא בודק את האומדנא. איזו שאלה מרכזית הוא מעמיד למבחן?
  • פסקי הרמב"ם – שימו לב לשינוי סדר המקרים ולפסקו. מעבר למודעות לכללי הפסיקה שהנחו אותו, מהו הסבר עצם השיטה של הרמב"ם?

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 27 -ממטבע לטבעת: במה קידשו במהלך הדורות

פרק א' | ח, א

שיעור 26 -שווה כסף והמקדש בשיראי

פרק א' | ז, ב – ח, א

שיעור 25 -קידושין לחצאין: איבעיות רבא

פרק א' | ז, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *