פרק א' | ג, א-ב

שיעור 25 – רבי חייא קמייתא # 3: שיטות הראשונים בהסבר ההווא אמינא לא להשביע

מראי מקומות

 1. פירוש רש"י:
  • רש"י מעלה עניין מיגו דחשיד אממונא – עיינו ה: "וכי מאחר שזה תפוס ועומד… בפקדון פסול לעדות"; ו. "אלא לא אמרינן… ליתיה בחזרה", ובהסברו של רש"י לדברי אביי.
  •  השוו לפירוש רש"י בב"ק קז., שימו לב שבסוגיות השונות הוא מפרש חלקים שונים של מימרת רבה.
 2. תוספות על הסוגיה:
  • ג. תד"ה מפני מה (דבריהם על מעיז בבנו יובנו לאחר שנעיין בסוגיות של משיב אבידה);
  • ג: תד"ה בכוליה בעי דלודיה ליה;
  • תד"ה אבל העדאת עדים, עד "מפיו ועד אחד".
  • להרחבה – ג. תוס' רא"ש ד"ה מפני מה, בסוף דבריו "ועי"ל דמודה במקצת וכו'".
 3. רמב"ן על הסוגיה ד"ה מפני מה אמרה תורה, ד"ה בכוליה בעי דלודי ליה וד"ה אבל עדים.
 4. ריטב"א החדשים על הסוגיה, בעיקר ג: ד"ה ומהדרינן שאין זו העזה וד"ה אבל העדאת עדים (מתמקד בתירוץ הקושיות על רש"י).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 43 – שיעור של אבי מו"ר הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל – תקפו כהן והודאת בעל דין

פרק א' | ו, א – ו, ב

שיעור 42 – שיעור סיכום בבא מציעא ב-ז

פרק א' | ב-ז

שיעור 41 – מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא?

פרק א' | ה,ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *